Diện tích: (ngang 17m)1035.8m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 4
Diện tích: (ngang 10m)529.2m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
Diện tích: (ngang hơn 5m)200-400m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 5
Diện tích: (ngang 10m)667.8m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 5
Diện tích: (ngang 11.52m)682.3m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
Diện tích: (ngang 9.76m)547m2 - Hướng: Đông Bắc - Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 5
Diện tích: (ngang hơn 200m)17557.7m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 5
Diện tích: (ngang 24.28m)1069.6m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 5
Diện tích: (ngang hơn 10m)533.9m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 5
Diện tích: (ngang 5.07m)145.7m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
Diện tích: (ngang 6m)220.3m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 12
Diện tích: (ngang 10m)600m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 68
Diện tích: (ngang 10m)350.6m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 9
Diện tích: (ngang 11.61m)436.3m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 54
Diện tích: (ngang hơn 90m)2473.4m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 23.3m)1997m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 17.99m)2653m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 10m)329.4m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 18.84m)196.8m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 5m)151.9m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 5m)151.9m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 6m)90m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 28
Diện tích: 11805m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang hơn 10m)350m2 - Hướng: Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 7m)352.5m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 33
Diện tích: (ngang 15.01m)300.1m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 30
Diện tích: (ngang 12m)358.5m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 34
Diện tích: (ngang 6m)132.3m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 38
Diện tích: (ngang 5.73m)112.5m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 35
Diện tích: (ngang 34m)1764.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Huyện Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 39
Diện tích: (ngang 11.05m)545.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 33
Diện tích: (ngang 20m)760m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 44
Diện tích: (ngang 9.98m)98.7m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 37
Diện tích: (ngang 9.38m)134m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang hơn 5m)1653.4m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 37
Diện tích: (ngang 7.5m)154m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 53
Diện tích: (ngang 10m)509.8m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 50
Diện tích: (ngang 8.20m)599.8m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 54
Diện tích: (ngang 16.54m)1321.7m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang 50m)1998.5m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Huyện Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 51
Diện tích: (ngang hơn 7m)266.8m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 58
Diện tích: (ngang 9m)313.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang hơn 5m)199.6m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang 7.5m)231.7m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 68
Diện tích: (ngang 6.5m nở hậu 7.5m)192m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 58
Diện tích: (ngang 10m)527m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 52
Diện tích: (ngang 7.60m)910m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang hơn 27m)1038.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 59
Diện tích: (ngang 40.50m)4579.8m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 58
Diện tích: (ngang 6.50m)306.2m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 61
Diện tích: (ngang 20m)1146.3m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 66
Diện tích: (ngang hơn 5m)599.2m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 59
Diện tích: (ngang hơn 10m)1186.5m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 53
Diện tích: (ngang 10.1m)420.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 46
Diện tích: (ngang 7.60m)370m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 54
Diện tích: (ngang hơn100m)4665.6m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 56
Diện tích: (ngang hơn 13.22m)301.4m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 62
Diện tích: (ngang 10m hậu 7m)97.8m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 56
Diện tích: (ngang 7m)82.4m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 38
Diện tích: (ngang 35.33m)1643.7m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 56
Diện tích: (ngang hơn 17m)293.5m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 64
Diện tích: 3844.8m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 59
Diện tích: Từ 100 - 200m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc - Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 57
Diện tích: (ngang hơn 10m)964.1m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 59
Diện tích: (ngang hơn 17m)2200 - 2500m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 45
Diện tích: (ngang từ 17m)1320 - 1417m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 58
Diện tích: Từ 301m2 - Hướng: Đông - Nam - Tây
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 65
Diện tích: (ngang hơn 5m)600.7m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 59
Diện tích: (ngang 8m)114m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 63
Diện tích: (ngang 20m)2034.7m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 61
Diện tích: (ngang 10m)356m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 55
Diện tích: (ngang 11m)600.8m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 84
Diện tích: (ngang 11m)606.1m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 56
Diện tích: (ngang hơn 15m)2226.6m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Huyện Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 79
Diện tích: (ngang 6m)144.1m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 67
Diện tích: Từ 300-400m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 97
Diện tích: 8275.5m2 - Hướng: Tây Bắc - Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 59
Diện tích: (ngang hơn 20m)1038.4m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 65
Diện tích: (ngang 15.0m)465m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 68
Diện tích: Từ 100-400m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 64
Diện tích: (ngang 25m)146.3m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 73
Diện tích: (ngang 38m)1184.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 41
Diện tích: (ngang gần 30m)1137.5m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 92
Diện tích: 1000m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 65
Diện tích: Mỗi lô từ 430m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 74
Diện tích: (ngang 50m)2131m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 56
Diện tích: (ngang 10m)300m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 71
Diện tích: 550m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang 7.5m)165.8m2 - Hướng: Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 58
Diện tích: (ngang 7.5m)155.2m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 53
Diện tích: (ngang 33m)1552.3m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 57
Diện tích: (ngang hơn 55m)5256.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang 6m)286m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 60
Diện tích: (ngang 30m)4498m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 54
Diện tích: (ngang 7.30m)433.7m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 56
Diện tích: (ngang 5m)208.9m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 77
Diện tích: (ngang hơn 5m)101.8m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 51
Diện tích: 209.9m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 63
Diện tích: (ngang hơn 6m)196.7m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 59
Diện tích: (ngang 10-15m)397-1257m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Huyện Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 61
Diện tích: (ngang 75m)26619.4m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 51
Diện tích: 1665.6m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 63
Diện tích: (ngang hơn 100m)3809m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 58
Diện tích: Từ 400m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 59
Diện tích: (ngang hơn 22m)1641.8m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 120
Diện tích: (ngang 8.62m)535.9m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 51
Diện tích: (ngang 8m nở hậu)371.3m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang 6.5m)421.2m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Huyện Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 19
Diện tích: (ngang 6.5m)401.2m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Huyện Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 50
Diện tích: (ngang 6.5m)404.7m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Huyện Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 36
Diện tích: (ngang 5m)371.5m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 70
Diện tích: (ngang 7m)525.3m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 69
Diện tích: 1032.2m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 52
Diện tích: (ngang hơn 17m nở hậu)248.6m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 68
Diện tích: (ngang 170m)17.256m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 60
Diện tích: (ngang 170m)17.256m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 62
Diện tích: (ngang 6.80m)230.7m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 36
Diện tích: (ngang 10m)302.3m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 37
Diện tích: 223.9m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 59
Diện tích: 532.1m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 62
Diện tích: (ngang 85m)2454.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 62
Diện tích: (ngang 9.45m)777.9m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 31
Diện tích: Từ 100 - 200m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc - Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 37
Diện tích: (ngang trước hơn 20m)788.8m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 43
Diện tích: (ngang 15m)252.8m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 71
Diện tích: (ngang 15m)252.8m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm : Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 64
Diện tích: (ngang hơn 5m)91.1m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 67
Diện tích: (ngang hơn 5m)183.7m2 - Hướng: Tây Bắc - Đông Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 65
Diện tích: (ngang hơn 27m)931m2 - Hướng: Tây Bắc - Đông Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 65
Diện tích: (ngang hơn 63m)4496.9m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Phước Đồng-Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 86
Diện tích: (ngang hơn 63m)2781.7m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Phước Đồng-Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 67
Diện tích: 774.4m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 59
Diện tích: (ngang hơn 11m)1023.3m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 87
Diện tích: Hơn 300m2 - Hướng: Bắc & Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 57
Diện tích: (ngang 6.5m)200.3m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 63

Từ Khóa Nhà Đất

Nhà Nha Trang Đất Nha Trang Nhà Cam Lâm Đất Cam Lâm Nhà Cam Ranh Đất Cam Ranh Nhà Diên Khánh Đất Diên Khánh Nhà Ninh Hòa Đất Ninh Hòa Nhà Khánh Vĩnh Đất Khánh Vĩnh
Liên Hệ:
BẤT ĐỘNG SẢN CHÍNH CHỦ
Bất Động Sản Nha Trang - Khánh Hòa
Website: chinhchugiare.com