Diện tích: (ngang 5)114.4m2 - Hướng: Tây Bắc - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh : Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 163
Diện tích: (ngang 5m)89.7m2 - Hướng: Đông Nam - Đông Bắc - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 980Tr
Lượt xem: 12
Diện tích: (ngang 5m)64.4m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ750
Lượt xem: 0
Diện tích: (ngang hơn 20m)875.2m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 191
Lượt xem: 5
Diện tích: (ngang hơn 15m)4575m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 112
Lượt xem: 6
Diện tích: (ngang 5m)75m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 975Tr
Lượt xem: 9
Diện tích: (ngang 7.72m)73.7m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2184
Lượt xem: 8
Diện tích: (ngang 7m)100m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 550Tr
Lượt xem: 8
Diện tích: (ngang 6m)134.8m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ509
Lượt xem: 8
Diện tích: (ngang 12m)598m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ390
Lượt xem: 9
Diện tích: (ngang 12.5m)488.4m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 400Tr
Lượt xem: 7
Diện tích: (ngang 55m)2301.3m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 4Tỷ142
Lượt xem: 8
Diện tích: (ngang 5m)131.1m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ507
Lượt xem: 54
Diện tích: (ngang hơn 6m)103.4m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ137
Lượt xem: 53
Diện tích: (ngang 6.8m)112.5m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ300
Lượt xem: 30
Diện tích: (ngang 11.6m nở hậu 25.5m)660.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 10Tỷ566
Lượt xem: 9
Diện tích: (ngang hơn 10m)145.5m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ527
Lượt xem: 8
Diện tích: (ngang hơn 6m)133.7m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 680Tr
Lượt xem: 56
Diện tích: (ngang 10m)200m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 3Tỷ200
Lượt xem: 59
Diện tích: (ngang 7m)95m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 800Tr
Lượt xem: 12
Diện tích: (ngang 8.5m)150.2m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ200
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 26m)676m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 5Tỷ800
Lượt xem: 15
Diện tích: (ngang 5m)77.8m2 - Hướng: Đông Bắc - Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ280
Lượt xem: 9
Diện tích: (ngang hơn 40m)116.6m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 9Tỷ
Lượt xem: 15
Diện tích: (ngang 28m)1968.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 11Tỷ810
Lượt xem: 12
Diện tích: (ngang 5.5m)84.4m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 900Tr
Lượt xem: 46
Diện tích: (ngang 10m)107.9m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ294
Lượt xem: 13
Diện tích: (ngang 21.47m)631.7m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 3Tỷ600
Lượt xem: 15
Diện tích: 1195m2 - Hướng:
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 399Tr
Lượt xem: 13
Diện tích: (ngang 5m)116.6m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2.1Tỷ
Lượt xem: 42
Diện tích: (ngang 5m)91.5m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 960Tr
Lượt xem: 56
Diện tích: (ngang 7)147m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ470
Lượt xem: 56
Diện tích: (ngang 5m)69m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ895
Lượt xem: 39
Diện tích: (ngang 5m)144m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ650
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 6.02m)100.6m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 850Tr
Lượt xem: 11
Diện tích: (ngang 5.99m)100.6m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 850Tr
Lượt xem: 14
Diện tích: (ngang 12.48m)110m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 950Tr
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 15m)390m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ300
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang hơn 10m)401.8m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ500
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 5.03m)80.6m2 - Hướng: Tây Bắc - Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ570
Lượt xem: 41
Diện tích: (ngang 6m)120m2 - Hướng: Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ340
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 3.32m)2051.7m2 - Hướng: Tây
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 5Tỷ999
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 15m)331.6m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 15m)723.9m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 299Tr
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 6m)130m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ900
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang hơn 20m)357.1m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ680
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 5m)226.9m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ700
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 12.23m)352.5m2 - Hướng: Đông Bắc - Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ269
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 6m)90m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ600
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 8)121m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 840Tr
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang hơn 10m)455m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ245
Lượt xem: 19
Diện tích: (ngang gần 10m)394m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 5Tỷ122
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 7.90m)92.3m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 923Tr
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang hơn 7m)137.3m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ600
Lượt xem: 68
Diện tích: (ngang 10m)399.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 460Tr
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 8.90m)70.2m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 300Tr
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 5.50m)90.6m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ100
Lượt xem: 31
Diện tích: (ngang 8.7m)195m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 3Tỷ410
Lượt xem: 71
Diện tích: (ngang 5m)60m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 695Tr
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 6m)137.5m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ507
Lượt xem: 27
Diện tích: (ngang 5m)245.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ800
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 6m)132.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Vị Trí
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang hơn 40m)26113m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ200
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 4.8m)47.3m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 549Tr
Lượt xem: 57
Diện tích: (ngang 8m)80m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 960Tr
Lượt xem: 27
Diện tích: (ngang 5m)73.1m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ800
Lượt xem: 76
Diện tích: (ngang 10.33m)404.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 401
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 3m)483.5m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 721
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang hơn 5m)118m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 770Tr
Lượt xem: 60
Diện tích: (ngang hơn 35m)700m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 5Tỷ810
Lượt xem: 29
Diện tích: (ngang hơn 5m)107m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 980Tr
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 8m)271m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ032
Lượt xem: 65
Diện tích: (ngang hơn 5m)80.6m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 800Tr
Lượt xem: 60
Diện tích: (ngang 10.90m nở hậu)100.6m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 800Tr
Lượt xem: 60
Diện tích: (ngang 26m) 270m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 270
Lượt xem: 55
Diện tích: (ngang 5.40m)201.9m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 295Tr
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 5)112.8m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 860Tr
Lượt xem: 39
Diện tích: (ngang 8m)94.9m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ900
Lượt xem: 45
Diện tích: (ngang hơn 8m)129.5m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ620
Lượt xem: 41
Diện tích: (ngang 5m)141.5m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 846Tr
Lượt xem: 57
Diện tích: (ngang 5m)68.1m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 720Tr
Lượt xem: 29
Diện tích: (ngang 5m)91.6m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 650Tr
Lượt xem: 37
Diện tích: (ngang 6m)116.4m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 850Tr
Lượt xem: 62
Diện tích: (ngang 5.89m)60.4m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 915Tr
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 7m)63m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 945Tr
Lượt xem: 64
Diện tích: (ngang 9.61m)94.5m2 - Hướng: Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 680Tr
Lượt xem: 53
Diện tích: (ngang hơn 4.50m)81m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.5Tỷ
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang 6.11m)90.1m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ300
Lượt xem: 27
Diện tích: (ngang hơn 5m)194.2m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ136
Lượt xem: 37
Diện tích: (ngang 10m)417m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ200
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 31.15m)1211.4m2 - Hướng: Tây Bắc - Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 4Tỷ300
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang hơn 55m)1400m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 16Tr/T
Lượt xem: 27
Diện tích: (ngang 22m)1844.8m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ900
Lượt xem: 31
Diện tích: (ngang hơn 5m72.7m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ250
Lượt xem: 27
Diện tích: (ngang 6m)83.8m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 950Tr
Lượt xem: 29
Diện tích: (ngang 5m)68.1m2 - Hướng: Tây Bắc - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 670Tr
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 20m)526m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ080
Lượt xem: 31
Diện tích: (ngang 107m)7913m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 3Tỷ600
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 78m)2145m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 30
Diện tích: (ngang hơn 31.1m)719m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 32
Diện tích: (ngang hơn 5m)85.7m2 - Hướng: Tây Bắc - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ220
Lượt xem: 57
Diện tích: (ngang 5m)83.5m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ235
Lượt xem: 30
Diện tích: (ngang 3m)492.1m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 3Tỷ444
Lượt xem: 31
Diện tích: (ngang 5m)167.4m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 500Tr
Lượt xem: 30
Diện tích: (ngang 5m)217m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ600
Lượt xem: 30
Diện tích: (ngang 5.01m)99m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ080
Lượt xem: 45
Diện tích: (ngang 8.23m)134.3m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 650Tr
Lượt xem: 34
Diện tích: (ngang 5.2m)92.6m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ150
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 5m)70.4m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 750Tr
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 12.81m)75.3m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 780Tr
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 5m)100m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ200
Lượt xem: 31
Diện tích: (ngang hơn 5m)67m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 999Tr
Lượt xem: 55
Diện tích: (ngang hơn 7m)3108m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 3Tỷ100
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang hơn 20m)696.8m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 7Tỷ664
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 6m)115.6m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ550
Lượt xem: 42
Diện tích: (ngang 5m)101.6m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 850Tr
Lượt xem: 51
Diện tích: (ngang 5m)99m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.4Tỷ
Lượt xem: 33
Diện tích: (ngang hơn 10m)131.4m2 - Hướng: Đông Bắc - Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 920Tr
Lượt xem: 58
Diện tích: (ngang hơn 5m)67.5m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 899Tr
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 5m)103.8m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ440
Lượt xem: 29
Diện tích: (ngang 5m)70.8m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ100
Lượt xem: 58
Diện tích: (ngang 6m)87.6m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ450
Lượt xem: 32
Diện tích: (ngang 5m)128m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ650
Lượt xem: 29
Diện tích: (ngang 50m)795.5m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 100Tr
Lượt xem: 33
Diện tích: (ngang 5m)98.4m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 950Tr
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang hơn 5m)104m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 800Tr
Lượt xem: 58
Diện tích: (ngang 7m)127.5m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: ĐB
Lượt xem: 45
Diện tích: (ngang 5m)100.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ100
Lượt xem: 65
Diện tích: (ngang 7.97m)275.3m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 930Tr
Lượt xem: 50
Diện tích: (ngang 5m)124.7m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 890Tr
Lượt xem: 30
Diện tích: (ngang 20.02m)1117.8m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 4Tỷ240
Lượt xem: 27
Diện tích: (ngang 5m)60.8m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 700Tr
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 6m)191.2m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ600
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 5m)86.5m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ600
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang hơn 18m)2152.9m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.2Tỷ
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang hơn 10m)241.1m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 950Tr
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 5m)89.7m2 - Hướng: Tây Bắc - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 950Tr
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang 13m)204m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.3Tỷ
Lượt xem: 27
Diện tích: (ngang 5m)94.3m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ700
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 5m)73.7m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 750Tr
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 58.86m)453.8m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ269
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 32m)429.5m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ650
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 7.75m)83.3m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ250
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 5m)95.1m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ450
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang hơn 5m)106.3m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 650Tr
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang 6m)213.2m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ345
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang hơn 14m)130.9m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ636
Lượt xem: 27
Diện tích: (ngang 5m)109.7m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 500Tr
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 5m)953.2m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1170
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 4m)51.2m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 500Tr
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 5m)78.2m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 710Tr
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 10m nở hậu)431.9m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ690
Lượt xem: 52
Diện tích: (ngang hơn 6m)82.8m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 699Tr
Lượt xem: 40
Diện tích: (Ngang hơn 21m)501.3m2 - Hướng: Tây Bắc - Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 470Tr
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 7m)137.7m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ550
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang 7m)233.9m2 - Hướng: Tây Bắc - Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ917
Lượt xem: 27
Diện tích: (ngang hơn 18m)400m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ450
Lượt xem: 46
Diện tích: (ngang 5m)121.5m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 850Tr
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 5.6m nở hậu)117m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.4Tỷ
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 5.5m)121.6m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.1Tỷ
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 5.51m)142.2m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 790Tr
Lượt xem: 31
Diện tích: (ngang 5.2m)126.7m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ599
Lượt xem: 27
Diện tích: (ngang 15.5m)153.9m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 950Tr
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 7.04m)205m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ130
Lượt xem: 27
Diện tích: (ngang 5.01m)84m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 650Tr
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 53.84m)2822m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 5m)144.9m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.2Tỷ
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 5.92m)314.1m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ570
Lượt xem: 29
Diện tích: (ngang 5.08m)101.7m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ150
Lượt xem: 27
Diện tích: (ngang 7m)121m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ690
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 5m)109.4m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ750
Lượt xem: 27
Diện tích: (ngang hơn 5m)194.1m2 - Hướng: Tây Bắc - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ320
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang gần 5m)56.3m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ050
Lượt xem: 51
Diện tích: (ngang 5.08m)133.5m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ930
Lượt xem: 28
Diện tích: 63.8m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 500Tr
Lượt xem: 50
Diện tích: (ngang hơn 5m)117.3m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.3Tỷ
Lượt xem: 32
Diện tích: (ngang 12.5m)488.4m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ750
Lượt xem: 31
Diện tích: (ngang 5m)75m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ050
Lượt xem: 31
Diện tích: (ngang 6.50m)97.2m2 - Hướng: Tây Nam - Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.1Tỷ
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 22m)422.3m2 - Hướng: Tây Bắc - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 4Tỷ645
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 5m)156.7m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.3Tỷ
Lượt xem: 32
Diện tích: (ngang 5m)132m2 - Hướng: Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 3Tỷ036
Lượt xem: 11
Diện tích: (ngang 5m)149.8m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Vị Trí Đất Thương lượng
Lượt xem: 27
Diện tích: (ngang 5.50m nở hậu)141.6m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 750Tr
Lượt xem: 41
Diện tích: (ngang 6.25m)164m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 650Tr
Lượt xem: 45
Diện tích: (ngang hơn 5m)775m2 - Hướng: Tây Bắc - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang 11m)275.7m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ237
Lượt xem: 31
Diện tích: (ngang 5)75m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 699Tr
Lượt xem: 53
Diện tích: (ngang 6.02m)83.9m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ350
Lượt xem: 29
Diện tích: (ngang 5m)138.5m2 - Hướng: Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ493
Lượt xem: 32
Diện tích: (ngang 6m)182m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ595
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 6m)171.5m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 781Tr
Lượt xem: 41
Diện tích: (ngang 15m)307.7m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 970Tr
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 10.15m)240m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ820
Lượt xem: 30
Diện tích: (ngang hơn 5m)117.1m2 - Hướng: Đông Bắc - Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 539Tr
Lượt xem: 29
Diện tích: (ngang 8m)206m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ250
Lượt xem: 29
Diện tích: (ngang hơn 6m)87.8m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 680Tr
Lượt xem: 30
Diện tích: (ngang 8m)398.1m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ180
Lượt xem: 27
Diện tích: (ngang 6.89m)134.6m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.2Tỷ
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 8m)259.8m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ078
Lượt xem: 31
Diện tích: (ngang hơn 5m)141.9m2 - Hướng: Đông Nam - Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ135
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang 5.10m)160.3m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 970Tr
Lượt xem: 32
Diện tích: (ngang 40m)1045.9m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 3Tỷ810
Lượt xem: 31
Diện tích: (ngang hơn 20m)149.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ190
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang 5.38m)79.3m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2169
Lượt xem: 29
Diện tích: (ngang 5m)122.7m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ980
Lượt xem: 27
Diện tích: (ngang 5m)118.5m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ890
Lượt xem: 31
Diện tích: (ngang 5m)110.3m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ050
Lượt xem: 29
Diện tích: (ngang 8m)238m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.6Tỷ
Lượt xem: 12
Diện tích: (ngang hơn 20m)402m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2.6Tỷ
Lượt xem: 30
Diện tích: (ngang 5m)91.8m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ160
Lượt xem: 30
Diện tích: (ngang 8m)187.1m2 - Hướng: Tây Bắc - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ215
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang 12m)258.9m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ050
Lượt xem: 39
Diện tích: (ngang 5m)110m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 3Tỷ570
Lượt xem: 31
Diện tích: (ngang 10m)527.8m2 - Hướng: Đông
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 3.5Tỷ
Lượt xem: 141
Diện tích: (Ngang 10m)518m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 623
Lượt xem: 36
Diện tích: (ngang hơn 8m)137.7m2 - Hướng: Đông Nam - Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ
Lượt xem: 32
Diện tích: (ngang 16.7m)758.8m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 3Tỷ360
Lượt xem: 32
Diện tích: (ngang 7.3m)140.7m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.4Tỷ
Lượt xem: 34
Diện tích: (ngang 5m)85m2 - Hướng: Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 480Tr
Lượt xem: 29
Diện tích: (ngang bám đường rộng hơn 40m)560.6m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 4.2Tỷ
Lượt xem: 36
Diện tích: (ngang 20m)1058m2 - Hướng: Đông Bắc - Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.8Tỷ
Lượt xem: 33
Diện tích: (ngang 15.5m)368m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 6Tỷ072
Lượt xem: 31
Diện tích: (ngang 6m)180m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ250
Lượt xem: 33
Diện tích: (ngang 5m)112.4m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 600Tr
Lượt xem: 45
Diện tích: (ngang 20m)476.2m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2.7Tỷ
Lượt xem: 42
Diện tích: (ngang gần 11m)144.2m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 650Tr
Lượt xem: 67
Diện tích: (ngang hơn 5.27m)96.6m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: TL
Lượt xem: 42
Diện tích: (ngang 9m)217m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ250
Lượt xem: 38
Diện tích: (ngang 3.09m)210.7m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 990Tr
Lượt xem: 39
Diện tích: (ngang 5.91m)106.6m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2.2Tỷ
Lượt xem: 36
Diện tích: (ngang 5m)110m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 479Tr
Lượt xem: 37
Diện tích: (ngang 45m)750.3m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2.6Tỷ
Lượt xem: 38
Diện tích: (ngang 5m)99m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ250
Lượt xem: 35
Diện tích: (ngang 5m)80.6m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 639Tr
Lượt xem: 32
Diện tích: 5341m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2.5Tỷ
Lượt xem: 30
Diện tích: (ngang 10m)224m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 3Tỷ024
Lượt xem: 37
Diện tích: (ngang hơn 15m)790.5m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 8Tỷ690
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 7m)136m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 36
Diện tích: (ngang 5m)81.2m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.3Tỷ
Lượt xem: 36
Diện tích: (ngang 5m)102.5m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 730Tr
Lượt xem: 35
Diện tích: (ngang 5)92.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 799Tr
Lượt xem: 36
Diện tích: (ngang 20m)615.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.3Tỷ
Lượt xem: 33
Diện tích: (ngang 5)81.8m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 850Tr
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 6.04m)73.2m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 650Tr
Lượt xem: 34
Diện tích: (ngang 6m)179.7m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ450
Lượt xem: 46
Diện tích: (ngang 13m)389m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ360
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang 5.07m)125.4m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 800Tr
Lượt xem: 43
Diện tích: (ngang hơn 10m)124.4 + 122.7m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: TL
Lượt xem: 38
Diện tích: (ngang 35m)1886.6m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ550
Lượt xem: 38
Diện tích: (ngang 5.30m)169.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ860
Lượt xem: 44
Diện tích: (ngang 4m)100m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ030
Lượt xem: 38
Diện tích: (ngang 7.30m)100m2 - Hướng: Đông Bắc - Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: ĐB Thương lượng
Lượt xem: 38
Diện tích: (ngang 5.16m)95.2m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 650Tr
Lượt xem: 38
Diện tích: (Ngang mỗi lô 10m)807+660=1.467m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2.5Tỷ
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang 5m)68m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 700Tr
Lượt xem: 52
Diện tích: (ngang 5m)75.1m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 600Tr
Lượt xem: 39
Diện tích: (ngang 6.77m)120.5m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 550Tr
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang 6m)92.3m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 880Tr
Lượt xem: 54
Diện tích: (ngang 5m)133m2 - Hướng: Đông Bắc - Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 550Tr
Lượt xem: 35
Diện tích: (ngang 5.11m)120m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 550Tr
Lượt xem: 38
Diện tích: (ngang hơn 7m)156m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.1Tỷ
Lượt xem: 29
Diện tích: (ngang 5.5m)106m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ450
Lượt xem: 38
Diện tích: (ngang 5m)110m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 775Tr
Lượt xem: 40
Diện tích: (ngang 5.5m)66.3m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 860Tr
Lượt xem: 41
Diện tích: (ngang 5m)112m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.2Tỷ
Lượt xem: 42
Diện tích: (ngang 7.3m)205m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 865Tr
Lượt xem: 42
Diện tích: (ngang hơn 5m)167.1m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ255
Lượt xem: 40
Diện tích: (ngang hơn 6m)75m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ180
Lượt xem: 38
Diện tích: (ngang 5m)91m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 959Tr
Lượt xem: 53
Diện tích: (ngang 6m)113m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ850
Lượt xem: 40
Diện tích: (ngang 5m)62.3m2 - Hướng: Tây Bắc - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 790Tr
Lượt xem: 39
Diện tích: (ngang 5)86.1m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 749Tr
Lượt xem: 35
Diện tích: (ngang hơn 5m)150.8m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ
Lượt xem: 38
Diện tích: (ngang 6m)84.1m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 970Tr
Lượt xem: 40
Diện tích: (ngang 6m)111.8m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ790
Lượt xem: 40
Diện tích: (ngang 5.12m)98m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ180
Lượt xem: 40
Diện tích: (ngang 6.01m)118.5m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 995Tr
Lượt xem: 41
Diện tích: (ngang 17.98m)457.9m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: TL
Lượt xem: 41
Diện tích: (ngang 6.5m)100m2 - Hướng: Tây Nam - Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 899Tr
Lượt xem: 42
Diện tích: (ngang 6m)120m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ888
Lượt xem: 40
Diện tích: (ngang 5m)130m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.9Tỷ
Lượt xem: 24
Diện tích: 1095m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh : Xem vị trí
Giá: 263
Lượt xem: 44
Diện tích: (ngang hơn 6m nở hậu)121m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 860Tr
Lượt xem: 44
Diện tích: (ngang 5m)98m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ800
Lượt xem: 43
Diện tích: (ngang 6m)105.8m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ200
Lượt xem: 52
Diện tích: (ngang hơn 10m)3266m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ122
Lượt xem: 43
Diện tích: (ngang 10.05m)217.8m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ450
Lượt xem: 45
Diện tích: (ngang 5.50m)120.5m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.5Tỷ
Lượt xem: 46
Diện tích: (ngang 5m)107m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ390
Lượt xem: 44
Diện tích: (ngang hơn 5.47m)127m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 899Tr
Lượt xem: 43
Diện tích: (ngang 6m)60m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 650Tr
Lượt xem: 43
Diện tích: (ngang 5m)109.3m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ070
Lượt xem: 46
Diện tích: (ngang hơn 15.09m)275.8m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.9Tỷ
Lượt xem: 30
Diện tích: (ngang 6m)153.5m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ730
Lượt xem: 45
Diện tích: (ngang hơn 14m)816.6m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 3.5Tỷ
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang 10m)200m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 65
Diện tích: (ngang hơn 18.47m)816.6m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ286
Lượt xem: 45
Diện tích: (ngang hơn 12m)502m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ
Lượt xem: 45
Diện tích: (ngang 5m)70.1m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 595Tr
Lượt xem: 44
Diện tích: (ngang 5m)70.3m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 700Tr
Lượt xem: 45
Diện tích: (ngang 5.07m)488.5m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 4Tỷ120
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang 5)87.2m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 600Tr
Lượt xem: 51
Diện tích: (ngang 6m)108m2 - Hướng: Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ430
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang hơn 5.01m)87.7m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 3Tỷ
Lượt xem: 53
Diện tích: (ngang 5m)78.4m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 990Tr
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang 5m)80.8m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 660Tr
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang 5.50m)82.2m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 720Tr
Lượt xem: 44
Diện tích: (ngang 5m)155.3m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ600
Lượt xem: 33
Diện tích: (ngang 5.36)100.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 50
Diện tích: (ngang 5.02m)62m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 940Tr
Lượt xem: 46
Diện tích: (ngang hơn 9m)125.8m2 - Hướng: Tây Bắc - Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ320
Lượt xem: 50
Diện tích: (ngang hơn 5m)75.1m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 650Tr
Lượt xem: 46
Diện tích: (ngang 7m)283m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: TL
Lượt xem: 45
Diện tích: (ngang 7.5m)150m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ225
Lượt xem: 53
Diện tích: Từ 500-650m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 8 Lô
Lượt xem: 52
Diện tích: (ngang 5)117m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 85
Diện tích: (ngang hơn 5m)127.8m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.39Tỷ
Lượt xem: 68
Diện tích: (ngang 5)83.2m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 490Tr
Lượt xem: 67
Diện tích: (ngang hơn 6m)591.9m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 950Tr
Lượt xem: 57
Diện tích: (ngang hơn 6m nở hậu)468.8m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang 7.10m)211.8m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 989Tr
Lượt xem: 61
Diện tích: (ngang 5m)193m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.25Tỷ
Lượt xem: 63
Diện tích: (ngang 5m)113.2m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ920
Lượt xem: 50
Diện tích: (ngang 5m)71.1m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ080
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang 5m)807.2m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.1Tỷ
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang 6.30m)100.9m2 - Hướng: Tây Bắc - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ250
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang 6m)172.7m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 969Tr
Lượt xem: 59
Diện tích: (ngang 6m)136.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 4Tỷ910
Lượt xem: 53
Diện tích: (ngang 10m)400.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 6Tỷ100
Lượt xem: 55
Diện tích: (ngang hơn 5m)188.9m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.3Tỷ
Lượt xem: 54
Diện tích: (ngang 12m)531m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 3.5Tỷ
Lượt xem: 46
Diện tích: (ngang hơn 8m)262.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 125
Diện tích: (ngang hơn 8m)322.3m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ290
Lượt xem: 62
Diện tích: 1178.6m2 - Hướng: Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 3Tỷ
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang 6m)60m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 730Tr
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang 5m)82.6m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ5
Lượt xem: 51
Diện tích: (ngang 5)61.2m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 795Tr
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang hơn 5m nở hậu)84m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ170
Lượt xem: 39
Diện tích: (ngang 6)128m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ400
Lượt xem: 59
Diện tích: (ngang 12m)228m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 10.7Tỷ
Lượt xem: 61
Diện tích: (ngang 5.1m)127.8m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ550
Lượt xem: 57
Diện tích: (ngang 5.50m)121m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.4Tỷ
Lượt xem: 38
Diện tích: (ngang 8.11m)77.5m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 850Tr
Lượt xem: 34
Diện tích: (ngang hơn 5m)101.4m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 630Tr
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 12m)240m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.4Tỷ
Lượt xem: 50
Diện tích: (ngang 46.7)1848m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 4Tỷ620
Lượt xem: 43
Diện tích: (ngang 5.30m)114.4m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 500Tr
Lượt xem: 46
Diện tích: (ngang 6m)93.6m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 982Tr800
Lượt xem: 57
Diện tích: (ngang 5m nở hậu)90.1m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang 5m)100m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 3Tỷ500
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang 4m)70m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 870Tr
Lượt xem: 50
Diện tích: Từ 600-700m2 - Hướng: Tây Bắc - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 102
Diện tích: (ngang 5)100.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 923Tr
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang 6m)92.3m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 930Tr
Lượt xem: 23
Diện tích: 930m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ
Lượt xem: 42
Diện tích: (ngang 7m)220.8m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 552Tr
Lượt xem: 30
Diện tích: Từ 550-600m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 43
Diện tích: (ngang 5m)80.5m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 398Tr
Lượt xem: 45
Diện tích: (ngang 5m)132.1m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 710Tr
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang hơn 110m)1653m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 55
Diện tích: (ngang 21m)1002.2m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 710Tr
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang hơn 8m)151m2 - Hướng: Đông Bắc - Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ150
Lượt xem: 57
Diện tích: (ngang 11.84m)500.2m2 - Hướng: Tây Bắc - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.3Tỷ
Lượt xem: 38
Diện tích: (ngang hơn 5m)93m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ150
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang 5m)90.1m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 555Tr
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang hơn 10m)264m2 - Hướng: Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.9Tỷ
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang 6.5m)273m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ090
Lượt xem: 46
Diện tích: (ngang hơn 7m tóp hậu)209.1m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ760
Lượt xem: 42
Diện tích: (ngang hơn 20m)1335m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: TL
Lượt xem: 59
Diện tích: (ngang 9m)187m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ530
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang hơn 6m nở hậu)257.2m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ450
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang hơn 5m)87m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 750Tr
Lượt xem: 56
Diện tích: (ngang 5m)88.8m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 750Tr
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang 6m)160.7m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ750
Lượt xem: 53
Diện tích: (ngang 33m)765m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 5-1167
Lượt xem: 59
Diện tích: (ngang 6m)162.5m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ350
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang 5.25m)111m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ440
Lượt xem: 51
Diện tích: (ngang 5)155m2 - Hướng: Tây Bắc - Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ550
Lượt xem: 53
Diện tích: (ngang 6)84.7m2 - Hướng: Tây Bắc - Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 950Tr
Lượt xem: 52
Diện tích: (ngang 5m)104.5m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 780Tr
Lượt xem: 50
Diện tích: (ngang hơn 4.55m)73.8m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ010
Lượt xem: 50
Diện tích: (ngang hơn 5m)630m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 3Tỷ
Lượt xem: 43
Diện tích: (ngang 5m)109m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 880Tr
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang 5m)152m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ350
Lượt xem: 52
Diện tích: (ngang hơn 5m)149.6m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 710Tr
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang 5.5m)218m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 980Tr
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang 5m)143.5m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 50
Diện tích: (ngang 10)550m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 3.8Tỷ
Lượt xem: 53
Diện tích: (ngang hơn 5m)590.8m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 3.25Tỷ
Lượt xem: 54
Diện tích: 114.6m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 780Tr
Lượt xem: 57
Diện tích: (ngang 6m)148.6m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.3Tỷ
Lượt xem: 45
Diện tích: (ngang 5m)82.1m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ050
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang 5m)180.5m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ350
Lượt xem: 45
Diện tích: (ngang 5m)150m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 700Tr
Lượt xem: 53
Diện tích: (ngang 14m)364m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.2Tỷ
Lượt xem: 50
Diện tích: (ngang 8m)294.7m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang hơn 5m)131.6m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 3Tỷ270
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang 10m)462m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2.4Tỷ
Lượt xem: 60
Diện tích: (ngang hơn 18m)263.2m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 790Tr
Lượt xem: 51
Diện tích: 360.8m2m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: DKV
Lượt xem: 46
Diện tích: (ngang hơn 5m nở hậu)73.6m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 772Tr
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang 25m)765.3m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 8Tỷ
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang hơn 6m)106.6m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 880Tr
Lượt xem: 44
Diện tích: (ngang 6m nở hậu 9m)273.3m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 4Tỷ
Lượt xem: 46
Diện tích: (ngang hơn 6m)143.1m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 695
Lượt xem: 65
Diện tích: 2206.8m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 980Tr
Lượt xem: 57
Diện tích: (ngang hơn 8m)160m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.4Tỷ
Lượt xem: 51
Diện tích: (ngang 8m)653.7m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.9Tỷ
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 6m)120m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.56Tỷ
Lượt xem: 55
Diện tích: (ngang hơn 10m)308.9m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 3Tỷ7
Lượt xem: 44
Diện tích: (ngang hơn 80m)5902.6m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 13.3Tỷ
Lượt xem: 67
Diện tích: (ngang hơn 5m)95.7m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh : Xem vị trí
Giá: 960Tr
Lượt xem: 51
Diện tích: (ngang 7m nở hậu)157.8m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 670tr
Lượt xem: 69
Diện tích: (ngang 5m)310m2 - Hướng: Tây Bắc - Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh : Xem vị trí
Giá: 2.2Tỷ
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang 7.20m nở hậu)342.8m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 890Tr
Lượt xem: 55
Diện tích: (ngang hơn 5m)89.6m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 795Tr
Lượt xem: 52
Diện tích: (ngang 27m và 66.33m)1373.3m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 650Tr
Lượt xem: 64
Diện tích: (ngang hơn 8m)102.8m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 360Tr
Lượt xem: 66
Diện tích: (ngang hơn 5m)97m2 - Hướng: Đông
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 700Tr
Lượt xem: 59
Diện tích: (ngang 17m)1054m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 500Tr
Lượt xem: 51
Diện tích: (ngang 10m)181m2 - Hướng: Tây
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 35
Diện tích: (ngang hơn 5m)90m2 - Hướng: Tây Bắc - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 740Tr
Lượt xem: 56
Diện tích: (ngang hơn 30m tóp hậu)1365m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 730Tr
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang bám đường 40m)598.8m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2.8Tỷ
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang hơn 5m nở hậu)170.5m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.3Tỷ
Lượt xem: 65
Diện tích: (ngang hơn 8m)107.3m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang 6m)120m2 - Hướng: Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ390
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang 7m)111.2m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 730Tr
Lượt xem: 52
Diện tích: (ngang 4m)90m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 830Tr
Lượt xem: 50
Diện tích: (ngang hơn 5m)214.7m2 - Hướng: Tây
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.5Tỷ
Lượt xem: 50
Diện tích: (ngang 6m)120m2 - Hướng: Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ760
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang 5m)65m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 900Tr
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang hơn 5m)82.5m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 685Tr
Lượt xem: 51
Diện tích: (ngang hơn 5m)104.8m2 - Hướng: Tây Nam - Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 7m)128m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 800Tr
Lượt xem: 64
Diện tích: (ngang hơn 6m)60m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 990Tr
Lượt xem: 51
Diện tích: (ngang hơn 5.78m)70.3m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ090
Lượt xem: 50
Diện tích: (ngang 18.7m nở hậu)486.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.7Tỷ
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang 5m)82.4m2 - Hướng: Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 550Tr
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang 5.66m)73.5m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.2Tỷ
Lượt xem: 50
Diện tích: (ngang 6m)112.8m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ240
Lượt xem: 50
Diện tích: (ngang 7.50m)280.8m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.2Tỷ
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang hơn 5m)82.9m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 760Tr
Lượt xem: 46
Diện tích: (ngang 5)86.1m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 775Tr
Lượt xem: 50
Diện tích: (ngang 5m)76.1m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.1Tỷ
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang 7m)217.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 3Tỷ260
Lượt xem: 52
Diện tích: (ngang hơn 5m)84.5m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 760Tr
Lượt xem: 50
Diện tích: (ngang 5.04m)98.8m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ280
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 4.02m)412.9m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 3.5Tỷ
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang 6m)128.6m2 - Hướng: Tây
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 710Tr
Lượt xem: 55
Diện tích: (ngang 6m)102m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ632
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang gần 10m)376.1m2 - Hướng: Tây Bắc - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 5Tỷ640
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang 8m)115.5m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 700Tr
Lượt xem: 50
Diện tích: (ngang hơn 20m)36195m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ890
Lượt xem: 45
Diện tích: (ngang 7m)150m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.2Tỷ
Lượt xem: 46
Diện tích: (ngang hơn 7m)95m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 980Tr
Lượt xem: 46
Diện tích: (ngang 5)99.6m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ250
Lượt xem: 49
Diện tích: 1000m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 720Tr
Lượt xem: 45
Diện tích: (ngang 10m)200m2 - Hướng: Tây Bắc - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.9Tỷ
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang 5.50m)97m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.6Tỷ
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang hơn 5m)160.9m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ150
Lượt xem: 51
Diện tích: (ngang 5m)70.8m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ060
Lượt xem: 44
Diện tích: (ngang 5m)70.9m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ060
Lượt xem: 44
Diện tích: (ngang 5m)177.7m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ390
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 35m)5308.8m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 3Tỷ
Lượt xem: 51
Diện tích: (ngang hơn 10m)210m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.4Tỷ
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang 10m)280m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ260
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang 5m)87.2m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 650Tr
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang hơn 5m)84.3m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 780Tr
Lượt xem: 50
Diện tích: (ngang 24.6m)779.9m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 15Tỷ
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang 39.43m)250.1m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ600
Lượt xem: 34
Diện tích: (ngang 5.50m)88.3m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 850Tr
Lượt xem: 44
Diện tích: (ngang 5m)85.8m2 - Hướng: Tây Bắc - Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 850Tr
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang 8m)128.3m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.8Tỷ
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 5)114.2m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ120
Lượt xem: 51
Diện tích: (ngang hơn 30m)3140m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 6.9Tỷ
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang 6.50m)284.8m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ280
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang 6m)73.3m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 952Tr
Lượt xem: 51
Diện tích: (ngang 6m)87.9m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ530
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang hơn 7m)98.8m2 - Hướng: Tây Nam - Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2.2Tỷ
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang 6m)83.5m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ250
Lượt xem: 51
Diện tích: (ngang 6m)138m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1.2Tỷ
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang hơn 5m)100m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 950Tr
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang 5.49m)109.7m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ150
Lượt xem: 49