Diện tích: (ngang 17m)1035.8m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 750Tr
Lượt xem: 4
Diện tích: (ngang 34.15m)1236.3m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 3Tỷ500
Lượt xem: 4
Diện tích: (ngang 10m)529.2m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 41
Lượt xem: 6
Diện tích: (ngang hơn 5m)200-400m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 379Tr
Lượt xem: 5
Diện tích: (ngang 10m)667.8m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 376
Lượt xem: 5
Diện tích: (ngang 11.52m)682.3m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 208
Lượt xem: 13
Diện tích: (ngang 9.76m)547m2 - Hướng: Đông Bắc - Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 209
Lượt xem: 5
Diện tích: (ngang hơn 200m)17557.7m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 15 Lô
Lượt xem: 5
Diện tích: (ngang 24.28m)1069.6m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 79
Lượt xem: 5
Diện tích: (ngang hơn 10m)533.9m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 217
Lượt xem: 5
Diện tích: (ngang 6.50m)341.4m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 330Tr
Lượt xem: 5
Diện tích: (ngang 6m)220.3m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 339Tr
Lượt xem: 12
Diện tích: (ngang 10m)600m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 199Tr
Lượt xem: 68
Diện tích: (ngang 10m)350.6m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 900Tr
Lượt xem: 9
Diện tích: (ngang 11.61m)436.3m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 430Tr
Lượt xem: 54
Diện tích: (ngang hơn 90m)2473.4m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 6Tỷ925
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 23.3m)1997m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ950
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 10m)329.4m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 199Tr
Lượt xem: 26
Diện tích: 11805m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ530
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang hơn 10m)350m2 - Hướng: Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Vị Trí Thương lượng
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 7m)352.5m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 450Tr
Lượt xem: 33
Diện tích: (ngang 15.01m)300.1m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 470Tr
Lượt xem: 30
Diện tích: (ngang 12m)280.6m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 880Tr
Lượt xem: 30
Diện tích: (ngang 12m)358.5m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 499Tr
Lượt xem: 34
Diện tích: (ngang 8m)382.3m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 999Tr
Lượt xem: 32
Diện tích: (ngang 5.73m)112.5m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 550Tr
Lượt xem: 35
Diện tích: (ngang 34m)1764.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Huyện Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 39
Diện tích: (ngang 11.05m)545.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 980Tr
Lượt xem: 33
Diện tích: (ngang 20m)760m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ320
Lượt xem: 44
Diện tích: (ngang 9.38m)134m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 350Tr
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang hơn 5m)1653.4m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 1.2Tỷ
Lượt xem: 37
Diện tích: (ngang 7.5m)154m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 980Tr
Lượt xem: 53
Diện tích: (ngang 10m)509.8m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ370
Lượt xem: 50
Diện tích: (ngang 8.20m)599.8m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 1.5Tỷ
Lượt xem: 54
Diện tích: (ngang 16.54m)1321.7m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 2.6Tỷ
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang 50m)1998.5m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Huyện Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 1.5Tỷ
Lượt xem: 51
Diện tích: (ngang hơn 7m)266.8m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 320Tr
Lượt xem: 58
Diện tích: (ngang 9m)313.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 690Tr
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang hơn 5m)199.6m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ158
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang 7.5m)231.7m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 1.1Tỷ
Lượt xem: 68
Diện tích: (ngang 6.5m nở hậu 7.5m)192m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 468Tr
Lượt xem: 58
Diện tích: (ngang 10m)527m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 430Tr
Lượt xem: 52
Diện tích: (ngang 7.60m)910m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 3Tỷ300
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang hơn 27m)1038.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ927
Lượt xem: 59
Diện tích: (ngang 40.50m)4579.8m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ250
Lượt xem: 58
Diện tích: (ngang hơn 10m)1186.5m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 930Tr
Lượt xem: 53
Diện tích: (ngang 7.60m)370m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ150
Lượt xem: 54
Diện tích: (ngang hơn100m)4665.6m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 400Tr
Lượt xem: 56
Diện tích: (ngang 10m hậu 7m)97.8m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 250Tr
Lượt xem: 56
Diện tích: (ngang 7m)82.4m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 290Tr
Lượt xem: 38
Diện tích: 3844.8m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 2.5Tỷ
Lượt xem: 59
Diện tích: Từ 100 - 200m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc - Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 57
Diện tích: (ngang hơn 10m)964.1m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 530Tr
Lượt xem: 59
Diện tích: Từ 301m2 - Hướng: Đông - Nam - Tây
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 29 LÔ
Lượt xem: 65
Diện tích: (ngang hơn 5m)600.7m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 319Tr
Lượt xem: 59
Diện tích: (ngang 20m)2034.7m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 4Tỷ790
Lượt xem: 61
Diện tích: (ngang 10m)356m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 699Tr
Lượt xem: 55
Diện tích: (ngang 11m)600.8m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 750Tr
Lượt xem: 84
Diện tích: (ngang 11m)606.1m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 500Tr
Lượt xem: 56
Diện tích: (ngang hơn 15m)2226.6m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Huyện Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 79
Diện tích: Từ 300-400m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 23 Lô
Lượt xem: 97
Diện tích: (ngang 6.50m)177.1m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 800Tr
Lượt xem: 80
Diện tích: 8275.5m2 - Hướng: Tây Bắc - Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 10 Lô
Lượt xem: 59
Diện tích: (ngang hơn 20m)1038.4m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 1.5Tỷ
Lượt xem: 65
Diện tích: (ngang 15.0m)465m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 980Tr
Lượt xem: 68
Diện tích: Từ 100-400m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 27 LÔ
Lượt xem: 64
Diện tích: (ngang 25m)146.3m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 385Tr
Lượt xem: 73
Diện tích: (ngang gần 30m)1137.5m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: TL
Lượt xem: 92
Diện tích: 1000m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 700Tr
Lượt xem: 65
Diện tích: Mỗi lô từ 430m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 74
Diện tích: (ngang 50m)2131m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 630Tr
Lượt xem: 56
Diện tích: (ngang 10m)300m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 128
Lượt xem: 71
Diện tích: (ngang 17.50m tóp hậu 7.43m)925.8m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 720Tr
Lượt xem: 49
Diện tích: 550m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 200Tr
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang 7.5m)165.8m2 - Hướng: Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 800Tr
Lượt xem: 58
Diện tích: (ngang 7.5m)155.2m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ
Lượt xem: 53
Diện tích: (ngang 33m)1552.3m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ7
Lượt xem: 57
Diện tích: (ngang hơn 55m)5256.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 4.1Tỷ
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang 6m)286m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 60
Diện tích: (ngang 30m)4498m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 450Tr
Lượt xem: 54
Diện tích: (ngang 7.30m)433.7m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 600Tr
Lượt xem: 56
Diện tích: (ngang hơn 5m)101.8m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 51
Diện tích: (ngang 10-15m)397-1257m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Huyện Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 20 LÔ
Lượt xem: 61
Diện tích: (ngang 75m)26619.4m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 4Tỷ790
Lượt xem: 51
Diện tích: 1665.6m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 750Tr
Lượt xem: 63
Diện tích: (ngang hơn 100m)3809m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 58
Diện tích: Từ 400m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 19 Lô
Lượt xem: 59
Diện tích: (ngang hơn 22m)1641.8m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: ĐB
Lượt xem: 120
Diện tích: (ngang 8.62m)535.9m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 1.1Tỷ
Lượt xem: 51
Diện tích: (ngang 8m nở hậu)371.3m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 670Tr
Lượt xem: 49
Diện tích: (ngang 6.5m)421.2m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Huyện Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ010
Lượt xem: 19
Diện tích: (ngang 6.5m)401.2m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Huyện Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 962Tr
Lượt xem: 50
Diện tích: (ngang 6.5m)404.7m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Huyện Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 971Tr
Lượt xem: 36
Diện tích: 1032.2m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: ĐB
Lượt xem: 52
Diện tích: (ngang 6.80m)230.7m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ270
Lượt xem: 36
Diện tích: (ngang 10m)302.3m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ058
Lượt xem: 37
Diện tích: 223.9m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 1.5Tỷ
Lượt xem: 59
Diện tích: Từ 100 - 200m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc - Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 37
Diện tích: (ngang trước hơn 20m)788.8m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 43
Diện tích: 774.4m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 59
Diện tích: (ngang hơn 11m)1023.3m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 599Tr
Lượt xem: 87
Diện tích: Hơn 300m2 - Hướng: Bắc & Tây Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 450Tr/Lô
Lượt xem: 57
Diện tích: (ngang 6.5m)200.3m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: 500Tr
Lượt xem: 63

Từ Khóa Nhà Đất

Nhà Nha Trang Đất Nha Trang Nhà Cam Lâm Đất Cam Lâm Nhà Cam Ranh Đất Cam Ranh Nhà Diên Khánh Đất Diên Khánh Nhà Ninh Hòa Đất Ninh Hòa Nhà Khánh Vĩnh Đất Khánh Vĩnh
Liên Hệ:
BẤT ĐỘNG SẢN CHÍNH CHỦ
Bất Động Sản Nha Trang - Khánh Hòa
Website: chinhchugiare.com