Diện tích: (ngang 5m)158.3m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ846
Lượt xem: 9
Diện tích: (ngang 10m)200m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang : Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 289
Diện tích: (ngang 5.01m)81.7m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ100
Lượt xem: 0
Diện tích: (ngang 5.96m)98.6m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ
Lượt xem: 2
Diện tích: (ngang 4.05m)46.9m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ730
Lượt xem: 2
Diện tích: (ngang 5.54m)113.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 5Tỷ
Lượt xem: 10
Diện tích: (ngang 20.5m)528.7m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 7Tỷ400
Lượt xem: 3
Diện tích: (ngang hơn 15m)330m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 13Tỷ200
Lượt xem: 3
Diện tích: (ngang 5.14m tóp hậu 3.60m)45.9m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ450
Lượt xem: 3
Diện tích: (ngang 8.54m nở hậu 10.21)171.5m2 - Hướng: Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 7Tỷ400
Lượt xem: 3
Diện tích: (ngang 5m)100m2 - Hướng: Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ200
Lượt xem: 3
Diện tích: (ngang hơn 3m)37.6m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ350
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 5m)100m2 - Hướng: Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ500
Lượt xem: 55
Diện tích: (ngang 5m)120m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Phước Đồng-Nha Trang Xem vị trí
Giá: Vị Trí Đất Thương lượng
Lượt xem: 5
Diện tích: (ngang 4.32m)86.8m2 - Hướng: Tây Bắc - Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ700
Lượt xem: 5
Diện tích: (ngang 4m)64m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ890
Lượt xem: 10
Diện tích: (ngang 9.06m)166m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ500
Lượt xem: 29
Diện tích: (ngang 5m)87.9m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ250
Lượt xem: 50
Diện tích: (ngang 5m)80.6m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ070
Lượt xem: 8
Diện tích: (ngang 4.02m)63.2m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ380
Lượt xem: 15
Diện tích: (ngang hơn 7m)100m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ440
Lượt xem: 8
Diện tích: (ngang 10.09m)377.3m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ773
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang hơn 15m)174.1m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ437
Lượt xem: 9
Diện tích: (ngang 5m)106.4m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ800
Lượt xem: 9
Diện tích: (ngang hơn 5m)68.2m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ950
Lượt xem: 10
Diện tích: (ngang 23.5m)450.9m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 15Tỷ781
Lượt xem: 9
Diện tích: (ngang 7.48m)231.3m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ734
Lượt xem: 9
Diện tích: (ngang gần 5m)52.9m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ700
Lượt xem: 30
Diện tích: (ngang 7.57m)168.7m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ300
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 6.6m)73.9m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 960Tr
Lượt xem: 9
Diện tích: (ngang hơn 60m)1710.8m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 352
Lượt xem: 10
Diện tích: 1133.9m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 191
Lượt xem: 10
Diện tích: (ngang 5.01m)80.1m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ750
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang hơn 5m)62.8m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ190
Lượt xem: 10
Diện tích: (ngang hơn 5m)151.8m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 760Tr
Lượt xem: 10
Diện tích: (ngang 7.01m)71.2m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ280
Lượt xem: 10
Diện tích: (ngang 3.5m)50m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 4Tỷ100
Lượt xem: 10
Diện tích: (ngang hơn 4m)38.2m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ
Lượt xem: 10
Diện tích: (ngang 5.26m)128.9m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ580
Lượt xem: 11
Diện tích: (ngang 5m)81.4m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 895Tr
Lượt xem: 33
Diện tích: (ngang 5.05m)94.1m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ750
Lượt xem: 11
Diện tích: (ngang 5.55m)97.3m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ150
Lượt xem: 12
Diện tích: (ngang hơn 5m)61.7m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 64
Lượt xem: 10
Diện tích: (ngang 5.48m)63.4m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ650
Lượt xem: 10
Diện tích: (ngang 6.5m)192m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 7Tỷ
Lượt xem: 12
Diện tích: (ngang 6.36m)34.1m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ780
Lượt xem: 12
Diện tích: (ngang hơn 3m)46m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ400
Lượt xem: 19
Diện tích: (ngang 5.01m)83.6m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Phước Đồng-Nha Trang Xem vị trí
Giá: 502
Lượt xem: 13
Diện tích: (ngang 6.51m)107.6m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ130
Lượt xem: 15
Diện tích: (ngang hơn 7m)129.7m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ250
Lượt xem: 7
Diện tích: (ngang 6m nở hậu)126.1m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ900
Lượt xem: 56
Diện tích: (ngang hơn 5m)153.5m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ250
Lượt xem: 60
Diện tích: (ngang 5.6m)53.9m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ650
Lượt xem: 15
Diện tích: (ngang 3m)38.7m2 - Hướng: Đông Bắc - Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ190
Lượt xem: 11
Diện tích: (ngang 10m)218.3m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ612
Lượt xem: 11
Diện tích: (ngang 7m)147m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ900
Lượt xem: 12
Diện tích: (ngang 36.4m)3730.9m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 19Tỷ920
Lượt xem: 11
Diện tích: (ngang 5m)73.7m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 840Tr
Lượt xem: 12
Diện tích: (ngang 27m)594m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 8Tỷ019
Lượt xem: 13
Diện tích: (ngang 4m)64m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ200
Lượt xem: 11
Diện tích: (ngang 4.93m)97.3m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ150
Lượt xem: 12
Diện tích: (ngang 5.26m)60m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ600
Lượt xem: 30
Diện tích: (ngang 11.47m)413.3m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 5Tỷ343
Lượt xem: 8
Diện tích: (ngang 2.53m)51.1m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3tỷ800
Lượt xem: 11
Diện tích: (ngang 4.1m)137.6m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ950
Lượt xem: 12
Diện tích: (ngang 3.99m)61.8m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ350
Lượt xem: 12
Diện tích: (ngang 60m)1300m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 87
Lượt xem: 13
Diện tích: (ngang 5m)100m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ950
Lượt xem: 15
Diện tích: (ngang 4m)65m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ520
Lượt xem: 11
Diện tích: (ngang 6.75m)60m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ550
Lượt xem: 16
Diện tích: (ngang 20m)78.3m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ100
Lượt xem: 11
Diện tích: (ngang 5.09m)107.1m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ600
Lượt xem: 14
Diện tích: (ngang 20m)818.3m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 194
Lượt xem: 12
Diện tích: (ngang 4.63m)81.1m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 6Tỷ
Lượt xem: 12
Diện tích: (ngang 8.1m)159.4m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ300
Lượt xem: 14
Diện tích: (ngang 15m)300m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 11Tỷ400
Lượt xem: 12
Diện tích: (ngang 7.78m)79.5m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ450
Lượt xem: 15
Diện tích: (ngang 6.74m)66.7m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ100
Lượt xem: 35
Diện tích: (ngang 12.31m)428.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 4Tỷ498
Lượt xem: 13
Diện tích: (ngang 7.99m)158.5m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ377
Lượt xem: 14
Diện tích: (ngang 49.27m)1005m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 315
Lượt xem: 18
Diện tích: (ngang 8.21m sau 2.79m)103.4m2 - Hướng: Đông Bắc - Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 5Tỷ500
Lượt xem: 14
Diện tích: (ngang 5.72m)114.1m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ700
Lượt xem: 14
Diện tích: (ngang 8m)142.1m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ500
Lượt xem: 11
Diện tích: (ngang 3.5m)34.5m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ500
Lượt xem: 12
Diện tích: (ngang 6.10m)79.5m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ600
Lượt xem: 15
Diện tích: (ngang 12,5m)275m2 - Hướng: Đông bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 1427
Diện tích: (ngang hơn 4.2m)52.6m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ
Lượt xem: 13
Diện tích: (ngang 5m)121.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ500
Lượt xem: 15
Diện tích: (ngang 2m)46.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 850Tr
Lượt xem: 16
Diện tích: (ngang 6.3m)130.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 4Tỷ200
Lượt xem: 11
Diện tích: (ngang 4m tóp hậu)85.6m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ700
Lượt xem: 10
Diện tích: (ngang 5.19m nở hậu 20m)998.3m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 20Tỷ
Lượt xem: 8
Diện tích: (ngang 4.64m)98m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 9Tỷ300
Lượt xem: 15
Diện tích: (ngang 6.14m)58.2m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ980
Lượt xem: 16
Diện tích: (ngang 3.97m)34.9m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ600
Lượt xem: 11
Diện tích: (ngang 5m)93.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 850Tr
Lượt xem: 12
Diện tích: (ngang gần 4m)30.1m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ200
Lượt xem: 16
Diện tích: (ngang 4m)64m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ150
Lượt xem: 8
Diện tích: (ngang 7.10m)758.6m2 - Hướng: Tây Bắc - Đông Bắc - Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 11Tỷ349
Lượt xem: 16
Diện tích: (ngang 5m)100.5m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ500
Lượt xem: 10
Diện tích: (ngang 5.58m)137.9m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ300
Lượt xem: 10
Diện tích: (ngang 5m)94.6m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 375Tr
Lượt xem: 9
Diện tích: (ngang 5.03m)93m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ050
Lượt xem: 10
Diện tích: (ngang hơn 5m nở hậu 7.83m)94.6m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ100
Lượt xem: 19
Diện tích: (ngang 7.79m)100m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ450
Lượt xem: 19
Diện tích: (ngang 6.73m)63.7m2 - Hướng: Tây Bắc - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ450
Lượt xem: 9
Diện tích: (ngang 4.54m)34.9m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ350
Lượt xem: 19
Diện tích: (ngang 3.1m)36.5m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ800
Lượt xem: 18
Diện tích: (ngang 5.22m)121.6m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ900
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 4m)62m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ520
Lượt xem: 18
Diện tích: (ngang 9.75m)109.7m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ200
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 5.14m)75.2m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ150
Lượt xem: 7
Diện tích: (ngang 14m)104.6m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 523Tr
Lượt xem: 7
Diện tích: (ngang 2.20m)67.5m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ
Lượt xem: 19
Diện tích: (ngang 7.5m)100.1m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ500
Lượt xem: 15
Diện tích: (ngang hơn 9m)96.8m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1.7Tỷ
Lượt xem: 70
Diện tích: (ngang 7m)150m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ400
Lượt xem: 17
Diện tích: (ngang hơn 5m)94.3m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 4Tỷ100
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 8.25m)320.6m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 782
Lượt xem: 13
Diện tích: (ngang 4m)59.5m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ050
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 4.25m)51.70m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ200
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 4m)64m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ820
Lượt xem: 19
Diện tích: (ngang 5m)96.9m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 5Tỷ350
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 5m)124.5m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ300
Lượt xem: 17
Diện tích: (ngang 9m)92.8m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ150
Lượt xem: 19
Diện tích: (ngang 3m)57.2m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ570
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 12,5m)47.3m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ500
Lượt xem: 44
Diện tích: (ngang 5m)80.2m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ300
Lượt xem: 19
Diện tích: (ngang 13.50m)395.8m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ370
Lượt xem: 16
Diện tích: 300m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: PCT Thương lượng
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 5.15m)77.9m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ850
Lượt xem: 19
Diện tích: (ngang 5.40m)84.1m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ650
Lượt xem: 15
Diện tích: (ngang 5.50m)111m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ222
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 5.09m)78m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ800
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 5m)112.6m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ900
Lượt xem: 19
Diện tích: (ngang hơn 5m)78.1m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ700
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 6.75m)70.5m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 720Tr
Lượt xem: 12
Diện tích: (ngang 4.5m)74.2m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ850
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 5.01m)97.6m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ250
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 9m)271.6m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 6Tỷ240
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 6.08m)138m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ420
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 6.5m)99.5m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ990
Lượt xem: 36
Diện tích: (ngang 5m)104.3m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ460
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 5.47m)69.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ750
Lượt xem: 13
Diện tích: (ngang 5m)151.6m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 7Tỷ580
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 4m)61.1m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ350
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 8.85m)212.2m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 716
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 6.21m)73.1m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ550
Lượt xem: 17
Diện tích: (ngang 3.50m)46.2m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ550
Lượt xem: 31
Diện tích: (ngang 8.25m)143.2m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ200
Lượt xem: 14
Diện tích: (ngang 4.26m)63.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ500
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 4m)57.13m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 4.6Tỷ
Lượt xem: 80
Diện tích: (ngang 7m)49.5m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 4.7Tỷ
Lượt xem: 86
Diện tích: (ngang 5m)84.3m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ500
Lượt xem: 27
Diện tích: (ngang 7.09m)92.2m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ350
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang hơn 5m)79.4m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ150
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 10m)150m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 5Tỷ200
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 7.50m)155m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ250
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 5m)84.9m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ350
Lượt xem: 63
Diện tích: (ngang 5m)99.2m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ488
Lượt xem: 59
Diện tích: (ngang 5.22m)136.2m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ362
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 5m)84.7m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ850
Lượt xem: 18
Diện tích: (ngang 15.03m)302.9m2 - Hướng: Đông Bắc - Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ100
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 4.46m)87m2 diện tích thực tế 119m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ999
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 5.23m)102.2m2 - Hướng: Tây Nam - Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ700
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 8.84m)72m2 - Hướng: Đông Bắc - Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 5m)123.5m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ099
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 5m)70m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ400
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 6.71m)98.6m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 635
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang hơn15m)252.5m2 cắt bán (ngang 7.8m)140m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 4Tỷ480
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 13.58m)283.8m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 5.27m)93.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ300
Lượt xem: 19
Diện tích: (ngang 6m)105.5m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ875
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 9.5m)413.3m2 - Hướng: Tây
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 4Tỷ100
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 5m)90m2 - Hướng: Nam
Khu vực: Phước Đồng-Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ399
Lượt xem: 19
Diện tích: (ngang 3.54m)42.1m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ850
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 5m)82.5m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ
Lượt xem: 16
Diện tích: (ngang 5.8m)79.9m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ850
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 4.92m)30.3m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ390
Lượt xem: 19
Diện tích: (ngang 3.29m)39m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ050
Lượt xem: 19
Diện tích: (ngang 3m)34.5m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ200
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 7m)144m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ592
Lượt xem: 19
Diện tích: (ngang 9.96m)92.3m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 155
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 5.01m)92.4m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ150
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 7.36m)110.4m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ150
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 5m)75m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ850
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang hơn 8m)115.6m2 - Hướng: Đông Nam - Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ100
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 4.06m)51.9m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ900
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 5.01m)82.6m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 780Tr
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 5.65m)100m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ500
Lượt xem: 57
Diện tích: (ngang 9m)73.7m2 - Hướng: Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ199
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 4.76m)83.1m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ800
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 5.2m)60.4m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ500
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 5m)117.6m2 - Hướng: Đông
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 4Tỷ350
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 9m)70m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ290
Lượt xem: 64
Diện tích: (ngang 6.5m)88.4m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ220
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 5.5m)93.1m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ900
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 4.2m)66.67m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ800
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang hơn 6m)115.5m2 - Hướng: Tây Nam - Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 11Tỷ660
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 3.97m)86.8m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ700
Lượt xem: 18
Diện tích: (ngang 5m)92.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 438
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang hơn 5.06m)111.2m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ058
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 3.3m)47.8m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ300
Lượt xem: 54
Diện tích: (ngang 4.23m)97.9m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ800
Lượt xem: 22
Diện tích: 4807m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ442
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 40m)3100m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 11Tỷ
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 3.28m)40.2m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ300
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 3.28m)40.2m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ300
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 5.02m)124.4m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ100
Lượt xem: 31
Diện tích: (ngang 5m)62.7m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ100
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 6m)68.6m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ500
Lượt xem: 19
Diện tích: (ngang 6m)125.1m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ100
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 6.96m)106.8m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ500
Lượt xem: 39
Diện tích: (ngang 4m)64m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 238
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 5m)106m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ570
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 4.20m)55.9m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ300
Lượt xem: 16
Diện tích: (ngang 4.73m nở hậu 7.33m)70.6m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ900
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang hơn 5m)60m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Vị Trí Nhà Thương lượng
Lượt xem: 24
Diện tích: 300m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: NCT Thương lượng
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 5.04m)60m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ500
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 9.44m)98.9m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 725
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 4m hậu 5.04m)157.8m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ650
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 5m)137.5m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ200
Lượt xem: 15
Diện tích: (ngang 11.45m tóp hậu) 316m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 740
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 4.50m)64.5m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 4Tỷ500
Lượt xem: 12
Diện tích: (ngang 5m)1843m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 23
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 4.15m)57m2 - Hướng: Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ200
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 36.53m)889.1m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 40
Lượt xem: 17
Diện tích: (ngang 4m)49.3m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ750
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 4m)49.3m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ750
Lượt xem: 29
Diện tích: (ngang 5m)98.2m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Nam
Khu vực: Phước Đồng-Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ700
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang hơn 18m)130.2m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ700
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 7.2m)115.1m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ726
Lượt xem: 16
Diện tích: (ngang 5.98m)60.1m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: PCT Thương lượng
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang hon 15m)92.4m2 - Hướng: Tây Bắc - Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ350
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 5.02m)61.6m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 4Tỷ
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 7.28m)32.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ600
Lượt xem: 25
Diện tích: 1503.4m2 - Hướng: Đông Bắc - Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 15 Lô
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 5.02m)74.3m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ300
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 7m)147m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ130
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 5m)96.4m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ500
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 6.58m)85.6m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2tỷ100
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 6.44m)62.7m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ350
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang hơn 7m)60m2 - Hướng: Đông Bắc - Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ650
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 5.3m)93m2 - Hướng: Đông Bắc - Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ230
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 8.6m)99m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ550
Lượt xem: 44
Diện tích: (ngang 5.63m)109.2m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ900
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 2.74m)84.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ960
Lượt xem: 15
Diện tích: (ngang 5m)58.5m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 4Tỷ950
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang hơn 5m)196m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 953
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 5.23m nở hậu)70.8m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ100
Lượt xem: 14
Diện tích: (ngang 7m)111.7m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 5.5m)185.5m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ780
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 6m)88m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ200
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 5m)78.3m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ050
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 5.04m)72.1m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ300
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 6m)72.9m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ068
Lượt xem: 15
Diện tích: (ngang 7.83m)130m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ690
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 5m)80m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ500
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 7.20m)66.6m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ270
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 5.51m)110.2m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ200
Lượt xem: 16
Diện tích: (ngang 8m)43.1m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ200
Lượt xem: 14
Diện tích: (ngang 7.68m)191.9m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ200
Lượt xem: 14
Diện tích: (ngang 4m)41.07m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ200
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang hơn 5m)63 - 107.7m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 5 Lô
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 3.57m)57.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ700
Lượt xem: 29
Diện tích: (ngang 6.17m)75.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ450
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 4.47m)63.1m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ350
Lượt xem: 17
Diện tích: (ngang 3m)123m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ600
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang hơn 7m)141.9m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ650
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang 6m)70m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1.8Tỷ
Lượt xem: 38
Diện tích: (ngang 5.5m)100.1m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ450
Lượt xem: 33
Diện tích: (ngang 7m)111.7m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ396
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 4m)73.6m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 6.01m)78.8m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ150
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 5m)76.8m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 990Tr
Lượt xem: 41
Diện tích: (ngang hơn 5.01m)77m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ250
Lượt xem: 32
Diện tích: (ngang hơn 35m)10211.8m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ500
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 6.58m)61.5m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ200
Lượt xem: 29
Diện tích: (ngang 4m)70m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ150
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 20m)2140m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 251
Lượt xem: 24
Diện tích: 10 hectam2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 25Tỷ
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 4.14m)52.8m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ400
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 6.54m)120m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 20Tỷ
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 7.16m)227.9m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ300
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang hơn 10.48m)200m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ822
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 6.14m)98.1m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ700
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 6m)90m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ850
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 7.10m)94.9m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 930Tr
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 5m)100m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ900
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 10.49m)209.8m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 6m)78m2 - Hướng: Đông
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 190
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 8.2m nở hậu)235.8m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 15Tỷ
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 5m)61.3m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ450
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 12.5m)223m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 12Tỷ265
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 14.93m)802.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 13Tỷ
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 3m)46.3m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ550
Lượt xem: 33
Diện tích: (ngang 5.55m)98.9m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 990Tr
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang hơn 12m)162.3m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ785
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 6.57m)66.2m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1180
Lượt xem: 18
Diện tích: (ngang hơn 8m)72.6m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ400
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 5m)100m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ200
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 6.93m)207m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ800
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 4m)53.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ600
Lượt xem: 9
Diện tích: (ngang 4.3m)37.2m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ300
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang gần 10m)65.9m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ200
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 3.30m)36.4m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ350
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 5m)64.9m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 5m)95.8m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ780
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 4.09m)81.4m2 - Hướng: Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ500
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 5m)154.4m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ600
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 6.96m)86.9m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ750
Lượt xem: 50
Diện tích: (ngang 5m)82.8m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ600
Lượt xem: 19
Diện tích: (ngang 6.50m)74m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ800
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 4.6m)69m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ900
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 5m)66.5m2 - Hướng: Đông
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ550
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 5.31m)85.6m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ750
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 5m)95m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Phước Đồng-Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ250
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 4m)60m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ680
Lượt xem: 17
Diện tích: (ngang 33m)633.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 9Tỷ
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 11m)207.5m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 8Tỷ500
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 5m)100.2m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ900
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang hơn 10m)391.7m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ300
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang hơn 5m)71.8m2 - Hướng: Đông Bắc - Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 560Tr
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang hơn 4m)73.3m2 - Hướng: Đông Bắc - Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 5m)60m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ470
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 6.81m)157.1m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ430
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 6m)82.8m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ800
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang hơn 7m)48.3m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ799
Lượt xem: 18
Diện tích: (ngang gần 5m)84m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 5Tỷ600
Lượt xem: 18
Diện tích: (ngang 7m)108.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1.7Tỷ
Lượt xem: 34
Diện tích: (ngang 5.28m)120.1m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ
Lượt xem: 27
Diện tích: (ngang 5m)87.3m2 - Hướng: Đông Bắc - Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 5m)100m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ300
Lượt xem: 61
Diện tích: (ngang 4m)64m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ200
Lượt xem: 46
Diện tích: (ngang 5m)103m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ675
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 4m)52m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ700
Lượt xem: 13
Diện tích: (ngang 5m)93.2m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 430
Lượt xem: 65
Diện tích: (ngang 5m)105m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ750
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 6.26m)107.2m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 695
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 5m)80m2 - Hướng: Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 788
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 5m)90.9m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 471
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 9.67m)214.5m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Vị Trí Thương lượng
Lượt xem: 54
Diện tích: (ngang hơn 6m)60m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ500
Lượt xem: 56
Diện tích: (ngang 5m)96.8m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ100
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 11.7m)281.7m2 - Hướng: Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 2Tỷ500
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 4.96m tóp hậu)112.6m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 74
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang hơn 6m)275m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Phước Đồng-Nha Trang Xem vị trí
Giá: 5Tỷ450
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 4m)32.5m2 - Hướng: Tây Bắc - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ200
Lượt xem: 27
Diện tích: (ngang 9m)303.5m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 850Tr
Lượt xem: 17
Diện tích: (ngang 7.4m)165.1m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 8Tỷ420
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 5m)78.8m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 900Tr
Lượt xem: 11
Diện tích: (ngang hơn 15m)944.7m2 - Hướng: Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 27
Diện tích: (ngang 6.33m)162.6m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ100
Lượt xem: 58
Diện tích: (ngang 5m)74.3m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ500
Lượt xem: 35
Diện tích: (ngang 5m)104.5m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ820
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang 5.99m)96.7m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ050
Lượt xem: 52
Diện tích: (ngang 6.87m)64.5m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ350
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 4m)64m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ400
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 4m)64m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ650
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 5.9m)366.3m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 9Tỷ
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 5.37m)67.3m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 4m)68.5m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 4Tỷ850
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 5.95m)112.4m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ750
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 9m)82.2m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ200
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 6.5m)130m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ380
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 5m)82.3m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ300
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 5m)100m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ350
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang hơn 5m)93.3m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 850Tr
Lượt xem: 66
Diện tích: (ngang 5m)114.6m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 5m)78.8m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 9Tỷ500
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 3.7m)42.9m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 5Tỷ900
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 7m)83.8m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ200
Lượt xem: 64
Diện tích: (ngang 7.05m)71.5m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1186
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 5m)102.2m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ840
Lượt xem: 60
Diện tích: (ngang 5.5m)69.7m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ290
Lượt xem: 50
Diện tích: (ngang 5.5m)89.1m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ950
Lượt xem: 12
Diện tích: (ngang 4.9m)42m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ930
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 5.03m)77.2m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ370
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 5m)77.9m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ600
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang hơn 5m)108.8m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 780Tr
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 3m)40.6m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ700
Lượt xem: 36
Diện tích: (ngang 5m)77.2m2 - Hướng: Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1.3Tỷ
Lượt xem: 60
Diện tích: (ngang 4m)62.5m2 - Hướng: Tây Bắc - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ150
Lượt xem: 16
Diện tích: (ngang 6.18m)95.3m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ950
Lượt xem: 19
Diện tích: (ngang hơn 10m)685.7m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 5Tỷ
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 4m)61.2m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang : Xem vị trí
Giá: TL
Lượt xem: 101
Diện tích: (ngang 3m)28m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ850
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 5m nở hậu)69.9m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ
Lượt xem: 19
Diện tích: (ngang 6.95m)45.2m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1tỷ950
Lượt xem: 27
Diện tích: (ngang gần 3m)59.5m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 336
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 5.15m)110.1m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc - Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ250
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang 5m)100m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 5m)100m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ450
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang hơn 8m)165.4m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ550
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 5.83m)94.5m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ200
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 6.7m)63.1m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: 1Tỷ050
Lượt xem: 56
Diện tích: (ngang 6.78m)170.4m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 5.3Tỷ
Lượt xem: 51
Diện tích: (ngang 5.60m)86.7m2 - Hướng: Tây Bắc - Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ600
Lượt xem: 19
Diện tích: (ngang 3.10m)27.9m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ350
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 5m)70m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 970Tr
Lượt xem: 74
Diện tích: (ngang 5.60m)94.9m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ200
Lượt xem: 18
Diện tích: (ngang hơn 7m)54.2m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 5m)107.4m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 740Tr
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang hơn 5m)101.2m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ350
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 5.09m)83.9m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ090
Lượt xem: 18
Diện tích: (ngang 4.60m)70m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ800
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 5m)74.8m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ650
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 5m)85.9m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 990Tr
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 7m)113.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ644
Lượt xem: 27
Diện tích: (ngang 10m)221.2m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ769
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang gần 7m)72.3m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 10Tỷ
Lượt xem: 19
Diện tích: (ngang 2.97m)70.9m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 5m)90m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ350
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 15m)659.6m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 72Tỷ
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 5m)46.7m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ450
Lượt xem: 39
Diện tích: (ngang 5m)63.1m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Phước Đồng-Nha Trang Xem vị trí
Giá: 950Tr
Lượt xem: 58
Diện tích: (ngang 4m)64m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ8
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 4m)39.7m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ300
Lượt xem: 27
Diện tích: (ngang 5m)87.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ100
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 28.8m)670.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ800
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang 14.9m)201.5m2 - Hướng: Tây Bắc - Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 880Tr
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 4.60m)20m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 919Tr
Lượt xem: 29
Diện tích: (ngang gần 4m)75.9m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 6Tỷ
Lượt xem: 19
Diện tích: (ngang 4m)60m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 7Tỷ200
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang hơn 9m)79.2m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ600
Lượt xem: 34
Diện tích: (ngang 5m)84.9m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ500
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 4.3m)80m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ200
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 5m)75m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ620
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 4m)74.8m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ500
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang hơn 5m)71.5m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ900
Lượt xem: 36
Diện tích: (ngang 5.64m)124.9m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 8Tỷ490
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 4m)80m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ750
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 12m)275m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 9Tỷ500
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 9m)92.8m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ400
Lượt xem: 29
Diện tích: (ngang hơn 14m)904.7m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 6Tỷ300
Lượt xem: 19
Diện tích: (ngang hơn 7.12m)61.8m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 60
Diện tích: (ngang gần 5m)42.7m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3tỷ600
Lượt xem: 54
Diện tích: (ngang 4.20m)55.3m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 470
Lượt xem: 47
Diện tích: (ngang 4m)70m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ870
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang hơn 4m)101.9m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 9Tỷ700
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 4m)50.5m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 850Tr
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 7.5m)104.5m2 - Hướng: Đông Nam - Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 5Tỷ434
Lượt xem: 18
Diện tích: (ngang hơn 5m)141.2m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ700
Lượt xem: 29
Diện tích: (ngang hơn 5m)120.1m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ650
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 5.01m)65.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ100
Lượt xem: 16
Diện tích: (ngang 4.5m)65m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ800
Lượt xem: 20
Diện tích: (ngang 6.29m)72.4m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 9Tỷ
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 6.59m)68.6m2 - Hướng: Đông Bắc - Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 920Tr
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 13.41m)138.7m2 - Hướng: Tây Bắc -Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ500
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang hơn 5m)142.3m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ340
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 4.5m)57.89m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ350
Lượt xem: 66
Diện tích: (ngang hơn 5m)113.7m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ900
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 8m)118.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ600
Lượt xem: 60
Diện tích: (ngang 4.50m)60.8m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 5m)89.1m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ100
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 5.80m)96.2m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ100
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 5.5m)97.6m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3Tỷ700
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 1.91m)21.1m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ400
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 5m)48m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 6Tỷ
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang hơn 5m)99.6m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ800
Lượt xem: 31
Diện tích: (ngang 5m)100m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 5Tỷ400
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang hơn 5m)47.7m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ990
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 5m nở hậu)117.7m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2tỷ150
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 7.50m)104.2m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1.8Tỷ
Lượt xem: 41
Diện tích: (ngang 10.79m)213.5m2 - Hướng: Đông Bắc - Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ990
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 5m)80m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Phước Đồng-Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ160
Lượt xem: 54
Diện tích: (ngang 4m)64m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ230
Lượt xem: 22
Diện tích: (ngang 7.71m)170.80m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 15Tỷ300
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 4.3m nở hậu)64.1m2 - Hướng: Đông bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ400
Lượt xem: 25
Diện tích: (ngang 5.01m)95.2m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 1Tỷ190
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 4m)52m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 17
Diện tích: (ngang 5.65m)61.6m2 - Hướng: Tây Bắc - Đông Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ550
Lượt xem: 27
Diện tích: (ngang 6m)120m2 - Hướng: Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 3.2Tỷ
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang hơn 6m)48.5m2 - Hướng: Tây Nam - Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 2Tỷ800
Lượt xem: 29
Diện tích: (ngang 8.8m)200m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 13Tỷ
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 4.98m)126.5m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Nha Trang Xem vị trí
Giá: 6Tỷ200
Lượt xem: 25