: (ngang 5)114.4m2 - : Tây Bắc - Tây Nam
: Diên Khánh : Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 150
: (ngang 10m)200m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang : Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 268
: (ngang 5.26m)60m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 26m)676m2 - : Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 0
: (ngang 5m)100m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 0
: (ngang 6.75m)60m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 1
: (ngang 20m)78.3m2 - : Đông Bắc - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 0
: (ngang 4.02m)63.2m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 0
: (ngang 8.21m sau 2.79m)103.4m2 - : Đông Bắc - Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 0
: (ngang 3.5m)34.5m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 1
: (ngang 6.10m)79.5m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 0
: (ngang 12,5m)275m2 - : Đông bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 1397
: (ngang hơn 4.2m)52.6m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 1
: (ngang 21.47m)631.7m2 - : Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 0
: (ngang 5m)121.4m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 2
: (ngang 2m)46.4m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 2
: (ngang 6.3m)130.4m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 1
: (ngang 4m tóp hậu)85.6m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 0
: (ngang 4.64m)98m2 - : Đông Bắc - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 2
: (ngang 6.14m)58.2m2 - : Đông Nam - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 2
: (ngang 3.97m)34.9m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 1
: (ngang gần 4m)30.1m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 2
: (ngang 7.10m)758.6m2 - : Tây Bắc - Đông Bắc - Đông Nam - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 3
: (ngang 5m)91.5m2 - : Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 39
: (ngang hơn 3m)46m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 3
: (ngang 7)147m2 - : Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 41
: (ngang hơn 5m nở hậu 7.83m)94.6m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 3
: (ngang 7.79m)100m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 3
: (ngang 4.54m)34.9m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 3
: (ngang 3.1m)36.5m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 3
: (ngang 5.22m)121.6m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 7
: (ngang 4m)62m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 3
: (ngang 5.6m)53.9m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 1
: (ngang 9.75m)109.7m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 7
: (ngang 5m)69m2 - : Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 25
: (ngang 2.20m)67.5m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 4
: (ngang 7.5m)100.1m2 - : Đông Nam - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 4
: (ngang 7m)150m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: (ngang hơn 9m)96.8m2 - : Đông Nam - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 48
: (ngang hơn 5m)94.3m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 4
: (ngang 5m)144m2 - : Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 8.25m)320.6m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 2
: (ngang 4.25m)51.70m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 5
: (ngang 4m)64m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 3
: (ngang 4m)59.5m2 - : Đông Nam - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 19
: (ngang 5m)96.9m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: (ngang 5m)124.5m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: (ngang 9m)92.8m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 4
: (ngang 3m)57.2m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: (ngang 12,5m)47.3m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 35
: (ngang 5m)80.2m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: (ngang 13.50m)395.8m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: 300m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: (ngang 5.15m)77.9m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: (ngang 5.40m)84.1m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 3
: (ngang 5.50m)111m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: (ngang 5.09m)78m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: (ngang 12.48m)110m2 - : Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: (ngang 5m)112.6m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 3
: (ngang hơn 5m)78.1m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 16
: (ngang 6.75m)70.5m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 3
: (ngang 4.5m)74.2m2 - : Tây Nam - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 5.01m)97.6m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: (ngang 9m)271.6m2 - : Đông Nam - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: (ngang 6.08m)138m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 5
: (ngang 5m)104.3m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: (ngang 6.5m)99.5m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 19
: (ngang 5.47m)69.4m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 2
: (ngang 5m)151.6m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 4m)61.1m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 12
: (ngang 8.85m)212.2m2 - : Đông Bắc - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: (ngang 6.21m)73.1m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 7
: (ngang 3.50m)46.2m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 18
: (ngang 8.25m)143.2m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 2
: (ngang 4.26m)63.4m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: (ngang 4m)57.13m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 64
: (ngang 7m)49.5m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 74
: (ngang 5m)84.3m2 - : Đông Bắc - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 9
: (ngang hơn 5m)79.4m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: (ngang 7.09m)92.2m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 10m)150m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: (ngang 7.50m)155m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: (ngang 5m)84.9m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 46
: (ngang 5m)99.2m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 44
: (ngang 5.22m)136.2m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 5m)84.7m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 15.03m)302.9m2 - : Đông Bắc - Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 7
: (ngang 4.46m)87m2 diện tích thực tế 119m2 - : Đông Bắc - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 5.23m)102.2m2 - : Tây Nam - Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 7
: (ngang 8.84m)72m2 - : Đông Bắc - Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 7
: (ngang 5m)123.5m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: (ngang 5m)70m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: (ngang 6.71m)98.6m2 - : Đông Bắc - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: (ngang hơn15m)252.5m2 cắt bán (ngang 7.8m)140m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 7
: (ngang 13.58m)283.8m2 - : Tây Nam - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 9
: (ngang 5.27m)93.4m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 6m)105.5m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 7
: (ngang 9.5m)413.3m2 - : Tây
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: (ngang 5m)90m2 - : Nam
: Phước Đồng-Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 7
: (ngang 3.54m)42.1m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 5m)82.5m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 5
: (ngang 5.8m)79.9m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 4.92m)30.3m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 7.57m)168.7m2 - : Tây Nam - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 3.29m)39m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 15m)390m2 - : Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 3m)34.5m2 - : Đông Bắc - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 9
: (ngang 7m)144m2 - : Tây Nam - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 9.96m)92.3m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 9
: (ngang 5.01m)92.4m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 7.36m)110.4m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 9
: (ngang hơn 10m)401.8m2 - : Tây Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 9
: (ngang 5.03m)80.6m2 - : Tây Bắc - Đông Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 24
: (ngang 5m)75m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang hơn 8m)115.6m2 - : Đông Nam - Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: (ngang 4.06m)51.9m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: (ngang 5.01m)82.6m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 5.65m)100m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 44
: (ngang 9m)73.7m2 - : Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 4.76m)83.1m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 5.2m)60.4m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 5m)117.6m2 - : Đông
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 9m)70m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 49
: (ngang 6.5m)88.4m2 - : Tây Nam - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 5.5m)93.1m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 4.2m)66.67m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang hơn 6m)115.5m2 - : Tây Nam - Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 3.97m)86.8m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 5m)92.4m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 11
: (ngang hơn 5.06m)111.2m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 9
: (ngang 3.3m)47.8m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 39
: (ngang 4.23m)97.9m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 10
: 4807m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 10
: (ngang 40m)3100m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 9
: (ngang 3.28m)40.2m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 3.28m)40.2m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 5.02m)124.4m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 18
: (ngang 5m)62.7m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 6m)68.6m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 7
: (ngang 6m)125.1m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 6.96m)106.8m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 25
: (ngang 4m)64m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 5m)106m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 9
: (ngang 4.20m)55.9m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 4
: (ngang 4.73m nở hậu 7.33m)70.6m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: (ngang hơn 5m)60m2 - : Đông Nam - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 10
: (ngang 6m)120m2 - : Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 7
: 300m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 9
: (ngang 5.04m)60m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 10
: (ngang 9.44m)98.9m2 - : Tây Nam - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 4m hậu 5.04m)157.8m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 5m)137.5m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 4
: (ngang 11.45m tóp hậu) 316m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 11
: (ngang 4.50m)64.5m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 5
: (ngang 5m)1843m2 - : Đông Nam - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 11
: (ngang 4.15m)57m2 - : Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 10
: (ngang 36.53m)889.1m2 - : Đông Nam - Tây Nam - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 5
: (ngang 4m)49.3m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 10
: (ngang 4m)49.3m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 12
: (ngang 5m)98.2m2 - : Đông Bắc - Tây Nam
: Phước Đồng-Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang hơn 18m)130.2m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 11
: (ngang 7.2m)115.1m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 5
: (ngang 5.98m)60.1m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang hon 15m)92.4m2 - : Tây Bắc - Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang hơn 90m)2473.4m2 - : Đông Bắc - Tây Bắc
: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 10
: (ngang 5.02m)61.6m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 7.28m)32.4m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 9
: 1503.4m2 - : Đông Bắc - Đông Nam - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 10
: (ngang 3.32m)2051.7m2 - : Tây
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 5.02m)74.3m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 10
: (ngang 10.09m)377.3m2 - : Đông Bắc - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 11
: (ngang 7m)147m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 10
: (ngang 5m)96.4m2 - : Đông Nam - Tây Nam - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 6.58m)85.6m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 12
: (ngang 9.06m)166m2 - : Đông Bắc - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 12
: (ngang 6.44m)62.7m2 - : Đông Nam - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 12
: (ngang hơn 7m)60m2 - : Đông Bắc - Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 5.3m)93m2 - : Đông Bắc - Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 9
: (ngang 8.6m)99m2 - : Đông Nam - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 32
: (ngang 15m)331.6m2 - : Đông Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 10
: (ngang 5.63m)109.2m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 10
: (ngang 2.74m)84.4m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 6
: (ngang 5m)58.5m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 11
: (ngang hơn 5m)196m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 5.23m nở hậu)70.8m2 - : Đông Bắc - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 4
: (ngang 7m)111.7m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 5.5m)185.5m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 15m)723.9m2 - : Đông Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 12
: (ngang 6m)88m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 12
: (ngang 5m)78.3m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 5.04m)72.1m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 12
: (ngang 6m)130m2 - : Tây Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang hơn 20m)357.1m2 - : Đông Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 12
: (ngang 6m)72.9m2 - : Đông Nam - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 5
: (ngang 7.83m)130m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 5m)226.9m2 - : Đông Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 12.23m)352.5m2 - : Đông Bắc - Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 12
: (ngang 6m)90m2 - : Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 8)121m2 - : Tây Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 12
: (ngang 5m)80m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 7.20m)66.6m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang hơn 10m)455m2 - : Đông Bắc - Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 5.51m)110.2m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 5
: (ngang gần 10m)394m2 - : Đông Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 12
: (ngang 8m)43.1m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 4
: (ngang 7.68m)191.9m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 5
: (ngang 7.90m)92.3m2 - : Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 10
: (ngang 4m)41.07m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang hơn 5m)63 - 107.7m2 - : Tây Nam - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 6.17m)75.4m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 4.47m)63.1m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 7
: (ngang 3.57m)57.4m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 18
: (ngang 3m)123m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 12
: (ngang 7m)111.7m2 - : Đông Nam - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang hơn 7m)137.3m2 - : Đông Bắc - Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 55
: (ngang 6m)70m2 - : Đông Nam - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 24
: (ngang hơn 7m)141.9m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 33
: (ngang 5.5m)100.1m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 18
: (ngang 6.01m)78.8m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 5m)76.8m2 - : Đông Bắc - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 30
: (ngang hơn 5.01m)77m2 - : Tây Nam - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 20
: (ngang hơn 35m)10211.8m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang hơn 3m)37.6m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 9
: (ngang 6.58m)61.5m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 4m)70m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 10m)399.4m2 - : Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 8.90m)70.2m2 - : Đông Bắc - Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 20m)2140m2 - : Đông Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: 10 hectam2 - : Đông Nam - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 4.14m)52.8m2 - : Đông Nam - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 5.50m)90.6m2 - : Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 20
: (ngang 6.54m)120m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 5m)60m2 - : Đông Nam - Tây Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 10
: (ngang 8.7m)195m2 - : Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 57
: (ngang 7.16m)227.9m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 6m)137.5m2 - : Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 5m)245.4m2 - : Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 23.3m)1997m2 - : Đông Bắc
: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 12
: (ngang 17.99m)2653m2 - : Đông Nam
: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 12
: (ngang hơn 10.48m)200m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 6.14m)98.1m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 6m)90m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 7.10m)94.9m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 6m)132.4m2 - : Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 5m)100m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 10.49m)209.8m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 10m)329.4m2 - : Tây Nam
: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang hơn 40m)26113m2 - : Đông Bắc - Tây Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 4.8m)47.3m2 - : Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 42
: (ngang 8m)80m2 - : Tây Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 8.2m nở hậu)235.8m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 12
: (ngang 5m)61.3m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 11
: (ngang 5m)73.1m2 - : Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 59
: (ngang 10.33m)404.4m2 - : Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 12
: (ngang 12.5m)223m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 14.93m)802.4m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 3m)46.3m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 20
: (ngang 5.55m)98.9m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 12
: (ngang 6.51m)107.6m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 9
: (ngang hơn 12m)162.3m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 10
: (ngang 6.57m)66.2m2 - : Đông Nam - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 11
: (ngang hơn 8m)72.6m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 11
: (ngang 5m)100m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 6.93m)207m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 12
: (ngang gần 5m)52.9m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 4.3m)37.2m2 - : Đông Bắc - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 3m)483.5m2 - : Đông Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 11
: (ngang hơn 35m)700m2 - : Tây Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang hơn 5m)118m2 - : Tây Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 47
: (ngang gần 10m)65.9m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 12
: (ngang 3.30m)36.4m2 - : Đông Bắc - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang hơn 5m)107m2 - : Đông Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 5m)64.9m2 - : Đông Bắc - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 5m)95.8m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 41.2m)1868m2 - : Tây Bắc
: Ninh Hòa Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 19
: (ngang 18.84m)196.8m2 - : Tây Nam
: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 11
: (ngang 15m)187.4m2 - : Tây Nam - Tây
: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 4.09m)81.4m2 - : Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 8m)271m2 - : Đông Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 51
: (ngang 5m)154.4m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 5m)82.8m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 11
: (ngang 6.96m)86.9m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 39
: (ngang 6.50m)74m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 4.6m)69m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 5m)66.5m2 - : Đông
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 5.31m)85.6m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 5m)95m2 - : Tây Nam
: Phước Đồng-Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 4m)60m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 33m)633.4m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 16
: (ngang 11m)207.5m2 - : Đông Nam - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 5m)100.2m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang hơn 5m)80.6m2 - : Tây Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 46
: (ngang hơn 10m)391.7m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 5m)151.9m2 - : Tây Nam
: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 5m)151.9m2 - : Tây Nam
: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 6m)90m2 - : Đông Bắc
: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang hơn 5m)71.8m2 - : Đông Bắc - Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang hơn 4m)73.3m2 - : Đông Bắc - Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 5m)60m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 8.5m)150.2m2 - : Đông Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 6.81m)157.1m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 10.90m nở hậu)100.6m2 - : Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 48
: (ngang 6m)82.8m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang hơn 7m)48.3m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 9
: (ngang gần 5m)84m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 7m)108.4m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 25
: 11805m2 - : Đông Nam
: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 11
: (ngang 5.28m)120.1m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 5m)87.3m2 - : Đông Bắc - Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 26m) 270m2 - : Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 46
: (ngang 5.40m)201.9m2 - : Tây Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 5m)100m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 48
: (ngang 4m)64m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 37
: (ngang 5m)103m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 16
: (ngang 5)112.8m2 - : Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 25
: (ngang 4m)52m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 9
: (ngang 8m)94.9m2 - : Đông Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 29
: (ngang 5m)93.2m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 51
: (ngang hơn 8m)129.5m2 - : Tây Nam - Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 24
: (ngang 5m)141.5m2 - : Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 42
: (ngang hơn 10m)350m2 - : Nam
: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 5m)105m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 6.26m)107.2m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 5m)80m2 - : Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 5m)90.9m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 9.67m)214.5m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 45
: (ngang hơn 6m)60m2 - : Đông Nam - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 45
: (ngang 5m)96.8m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 16
: (ngang 11.7m)281.7m2 - : Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 4.96m tóp hậu)112.6m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang hơn 6m)275m2 - : Tây Nam
: Phước Đồng-Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 16
: (ngang 4m)32.5m2 - : Tây Bắc - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 16
: (ngang 9m)303.5m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 7.4m)165.1m2 - : Đông Nam - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 5m)78.8m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 5
: (ngang 5m)68.1m2 - : Đông Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 16
: (ngang hơn 15m)944.7m2 - : Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 16
: (ngang 6.33m)162.6m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 45
: (ngang 5m)74.3m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 22
: (ngang 5m)91.6m2 - : Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 26
: (ngang 5m)104.5m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 37
: (ngang 5.99m)96.7m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 42
: (ngang 6m)116.4m2 - : Tây Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 50
: (ngang 6.87m)64.5m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 17
: (ngang 5.89m)60.4m2 - : Tây Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 12
: (ngang 4m)64m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 17
: (ngang 4m)64m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 16
: (ngang 5.9m)366.3m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 5.37m)67.3m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 12
: (ngang 4m)68.5m2 - : Đông Nam - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 7m)63m2 - : Tây Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 50
: (ngang 5.95m)112.4m2 - : Đông Nam - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 17
: (ngang 9m)82.2m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 17
: (ngang 6.5m)130m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 17
: (ngang 5m)82.3m2 - : Đông Bắc - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 5m)100m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 17
: (ngang 6.11m)90.1m2 - : Đông Nam - Tây Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 16
: (ngang 5m)114.6m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 18
: (ngang 5m)78.8m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 17
: (ngang 3.7m)42.9m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 17
: (ngang hơn 5m)93.3m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 52
: (ngang 7.05m)71.5m2 - : Đông Nam - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 16
: (ngang hơn 5m)194.2m2 - : Đông Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 24
: (ngang 7m)83.8m2 - : Tây Nam - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 53
: (ngang 5m)102.2m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 48
: (ngang 5.5m)69.7m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 42
: (ngang 5.5m)89.1m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 7
: (ngang 5.01m)80.1m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 8
: (ngang 10m)417m2 - : Đông Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 4.9m)42m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 17
: (ngang 31.15m)1211.4m2 - : Tây Bắc - Đông Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 17
: (ngang hơn 55m)1400m2 - : Đông Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 18
: (ngang 22m)1844.8m2 - : Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 19
: (ngang 5.03m)77.2m2 - : Tây Nam - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 18
: (ngang hơn 5m72.7m2 - : Đông Bắc - Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 20
: (ngang 6m)83.8m2 - : Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 17
: (ngang 5m)68.1m2 - : Tây Bắc - Tây Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 18
: (ngang 20m)526m2 - : Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 19
: (ngang 5m)77.9m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 12
: (ngang hơn 5m)108.8m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 3m)40.6m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 26
: (ngang 5m)77.2m2 - : Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 49
: (ngang 4m)62.5m2 - : Tây Bắc - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 6.18m)95.3m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 11
: (ngang hơn 10m)685.7m2 - : Đông Bắc - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 107m)7913m2 - : Đông Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 17
: (ngang 4m)61.2m2 - : Đông Nam
: Nha Trang : Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 86
: (ngang 3m)28m2 - : Đông Bắc - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 5m nở hậu)69.9m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 6.95m)45.2m2 - : Tây Nam - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 17
: (ngang gần 3m)59.5m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 5m)100m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 5.15m)110.1m2 - : Tây Nam - Tây Bắc - Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 42
: (ngang 5m)100m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 78m)2145m2 - : Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 19
: (ngang hơn 8m)165.4m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang hơn 31.1m)719m2 - : Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 19
: (ngang 5.83m)94.5m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 12
: (ngang 6.7m)63.1m2 - : Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 47
: (ngang 6.78m)170.4m2 - : Đông Bắc - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 43
: (ngang 5.60m)86.7m2 - : Tây Bắc - Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 12
: (ngang 3.10m)27.9m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 5m)70m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 62
: (ngang 5.60m)94.9m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang hơn 5m)85.7m2 - : Tây Bắc - Tây Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 45
: (ngang 5m)83.5m2 - : Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 19
: (ngang 3m)492.1m2 - : Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 20
: (ngang 5m)167.4m2 - : Đông Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 19
: (ngang 5m)217m2 - : Đông Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 19
: (ngang 5.01m)99m2 - : Tây Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 33
: (ngang 8.23m)134.3m2 - : Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 23
: (ngang 5.2m)92.6m2 - : Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 5m)70.4m2 - : Đông Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 12.81m)75.3m2 - : Đông Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 16
: (ngang 5m)100m2 - : Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 20
: (ngang hơn 7m)54.2m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang hơn 5m)67m2 - : Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 46
: (ngang 5m)107.4m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang hơn 5m)101.2m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 5.09m)83.9m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 9
: (ngang 4.60m)70m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 5m)74.8m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 5m)85.9m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 7m)113.4m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 17
: (ngang 10m)221.2m2 - : Đông Nam - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang gần 7m)72.3m2 - : Đông Nam - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 2.97m)70.9m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 16
: (ngang 5m)90m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 15m)659.6m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 17
: (ngang hơn 7m)3108m2 - : Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 5m)46.7m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 29
: (ngang 5m)63.1m2 - : Đông Nam - Tây Nam
: Phước Đồng-Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 50
: (ngang 4m)64m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 4m)39.7m2 - : Đông Bắc - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 19
: (ngang 5m)87.4m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 16
: (ngang 28.8m)670.4m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 43
: (ngang 14.9m)201.5m2 - : Tây Bắc - Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 4.60m)20m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 20
: (ngang gần 4m)75.9m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 13
: (ngang 4m)60m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 5m)84.9m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang hơn 9m)79.2m2 - : Đông Bắc - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 28
: (ngang 4.3m)80m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 4m)74.8m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 17
: (ngang hơn 5m)71.5m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 29
: (ngang 5.64m)124.9m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 4m)80m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 18
: (ngang 12m)275m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 9m)92.8m2 - : Đông Nam - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 18
: (ngang hơn 14m)904.7m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang hơn 20m)696.8m2 - : Tây Nam - Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 17
: (ngang 4.20m)55.3m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 39
: (ngang hơn 7.12m)61.8m2 - : Tây Nam - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 51
: (ngang 5m)101.6m2 - : Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 38
: (ngang 4m)70m2 - : Tây Nam - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang hơn 4m)101.9m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 16
: (ngang 4m)50.5m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 18
: (ngang 7.5m)104.5m2 - : Đông Nam - Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang gần 5m)42.7m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 47
: (ngang 6m)115.6m2 - : Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 32
: (ngang hơn 5m)141.2m2 - : Đông Bắc - Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 19
: (ngang hơn 5m)120.1m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 17
: (ngang 5.01m)65.4m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 10
: (ngang 4.5m)65m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 11
: (ngang 6.29m)72.4m2 - : Đông Nam - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 20
: (ngang 6.59m)68.6m2 - : Đông Bắc - Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 13.41m)138.7m2 - : Tây Bắc -Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 7m)352.5m2 - : Tây Nam
: Khánh Vĩnh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 21
: (ngang 4.5m)57.89m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 53
: (ngang hơn 5m)142.3m2 - : Đông Bắc - Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 17
: (ngang hơn 5m)113.7m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 18
: (ngang 4.50m)60.8m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 15
: (ngang 5m)99m2 - : Tây Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 22
: (ngang 5m)89.1m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 18
: (ngang 8m)118.4m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 51
: (ngang 5.80m)96.2m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 17
: (ngang 5.5m)97.6m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 18
: (ngang hơn 5m)67.5m2 - : Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 18
: (ngang hơn 10m)131.4m2 - : Đông Bắc - Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 47
: (ngang 5m)103.8m2 - : Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 21
: (ngang 1.91m)21.1m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 17
: (ngang 5m)48m2 - : Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 17
: (ngang 5m)70.8m2 - : Đông Bắc - Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 45
: (ngang 6m)87.6m2 - : Đông Bắc - Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 22
: (ngang hơn 5m)99.6m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 24
: (ngang 5m)100m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 16
: (ngang hơn 5m)47.7m2 - : Tây Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 17
: (ngang 5m)128m2 - : Đông Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 21
: (ngang 50m)795.5m2 - : Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 21
: (ngang 5m)98.4m2 - : Tây Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 14
: (ngang 5m nở hậu)117.7m2 - : Tây Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 17
: (ngang hơn 5m)104m2 - : Tây Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 45
: (ngang 10.79m)213.5m2 - : Đông Bắc - Đông Nam
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 16
: (ngang 7m)127.5m2 - : Đông Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 33
: (ngang 7.50m)104.2m2 - : Đông Bắc
: Nha Trang Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 36
: (ngang 5m)100.4m2 - : Tây Bắc
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 53
: (ngang 7.97m)275.3m2 - : Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí
Giá: Liên Hệ
Lượt xem: 39
: (ngang 5m)124.7m2 - : Đông Nam
: Diên Khánh Xem vị trí